Gintaras Beresnevičius (1961–2006)

VikipedijaSlapyvardžiai: Antanas Sereda, Andrius Jaras, Johannesas Lanzebergas, Šiaurės Katinas, G.B., -gb-, anonimas

Atnaujinta 2020-09-20

Kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Lietuvių religija ir mitologija: sisteminė studija. Vilnius: Tyto alba, 2004. – 291 p. [Studija daugiausia sudaryta iš ankstesnių publikacijų; žr. bendrajame sąraše: LRM] [2-as leidimas su Šarūno Leonavičiaus piešiniais ir ofortais] = Vilnius: Tyto alba, 2008. – 279 p. [3-as leid. su Š. L. piešiniais ir ofortais] = Vilnius: Tyto alba, 2019. – 471 p. / Nikolajaus Mikhailovo rec.: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 264–265. pdf-logo ; Dovilės Švilpienės rec.: Kai neįmanoma tampa įmanoma. Metai, 2005, Nr. 7 (175), p. 147–149. 111

Religijotyros žodynas: pagrindinės sąvokos. Vilnius: Tyto alba, 2003. – 127 p.

Religijotyra: vadovėlis XII klasei. Vilnius: Tyto alba, 2003. – 271 p.

Religijotyra: vadovėlis XI klasei. Vilnius: Tyto alba, 2003. – 303 p.

Palemono mazgas: Palemono legendos periferinis turinys: religinė istorinė studija. Vilnius: Sapnų sala, 2003. – 111 p. pdf-logo + Žemėlapis pdf-logojpg-logo/ Pirmieji trys knygos skyriai (p. 6–76) 2000-2002 m. skelbti Naujajame Židinyje–Aiduose (knygoje kiek paredaguoti), tiksliau žr. bendrajame sąraše.

„Eglė žalčių karalienė“ ir lietuvių teogoninis mitas: religinė istorinė studija. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. – 146 p. pdf-logo / Igno Narbuto rec.: Teogonijos pinklės G. Beresnevičiaus akimis. Šiaurės Atėnai, 2003-09-27, Nr. 36 (670), p. 4 111 ; Knygos ištraukos (p. 42–50, 60–68, 132) skelbtos leidinyje: Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 354–371.

Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas. Vilnius: Aidai, 2001. – 214 p. [toliau: LPRŽ] / Įvadinis knygos straipsnis Lietuvių ir prūsų religingumas (p. 5–40) keturiomis dalimis skelbtas: Šiaurės Atėnai, 2001-03-17, Nr. 11 (549), p. 4; 2001-03-31, Nr. 13 (551), p. 4; 2001-04-21, Nr. 16 (554), p. 4; 2001-04-28, Nr. 17 (555), p. 4. Pats žodynas (p. 41–214) didele dalimi sutampa su: Mitologijos enciklopedija, t. 2, Vilnius: Vaga, 1999, p. 269–300. [tiksliau žr. 1999 m.]

Kosmosas ir šventvietės lietuvių ir prūsų religijose. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1998. – 44 p. = Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 950. = LRM, p. 198–261.

Religijotyros įvadas. Vilnius: Aidai, 1997. – 374 p. pdf-logo

Religijų istorijos metmenys. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Aidai, 1997. – 301 p. / Arūno Vaicekausko rec.: Autorius, fenomenologija ir priešistorės metmenys. Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 301305.

Baltų religinės reformos. Vilnius: Taura, 1995. – 221 p. pdf-logo / Norberto Vėliaus rec.: Naujo etapo pradžia. Naujasis židinys–Aidai, 1995, Nr. 11, p. 886–887. pdf-logo ; Jono Vaiškūno rec.: Senojo tikėjimo vingiais. Šiaurės Atėnai, 1997-05-03, Nr. 17 (361), p. 10–11 111 ; Ritos Repšienės rec.: Kas buvo pasakojama apie tai, kas įvyko. Metai, 1996, Nr. 2, p. 109–114; Valdemaro Šimėno rec.: Kas iš tikrųjų buvo. Metai, 1996, Nr. 6, p. 147–149.

Dausos: pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje. Vilnius: Gimtinė-Taura, 1990. – 214 p. pdf-logo / Jono Vaiškūno rec.: Dausų beieškant. Liaudies kultūra, 1991, Nr. 5 (20), p. 30–31 pdf-logo ; Nijolės Laurinkienės rec.: Pomirtinio gyvenimo samprata – nauju aspektu. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 7, p. 58–59 pdf-logo ; Elvyros Usačiovaitės rec.: Protėvių takais į amžinybę. Lietuvos aidas, 1991-09-04, p. 5.

* * *

Kaukų šeimynėlė (pasaka). Vilnius: Nieko rimto, 2009. – 80 p.

Kaukučiai ir Varinis Šernas (pasaka). Vilnius: Nieko rimto, 2007. – 64 p.

Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai (romanas). Kaunas: kitos knygos, 2007. – 126 p.

Ne apie tai mano dūzgelė. Eseistika ir publicistika. Vilnius: Aidai, 2007. – 305 p. [toliau: Dūzgelė] / Turinys su metrikomis pdf-logo

Pabėgęs dvaras (esė, romanas). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 381 p. / Turinys su metrikomis pdf-logo

Paruzija (romanas). Vilnius: Tyto alba, 2005. – 291 p. / Nerijaus Brazausko rec.: Lietuvių mentaliteto beieškant, Bernardinai, 2006-04-11. 111

Naujojo atgimimo išvakarės: kontrsekuliarizacijos Lietuvoje kontūrai. Vilnius: Aidai, 2005. – 129 p. pdf-logo [toliau: NAI] / Didžioji dalis knygos sudaryta iš ankstesnių publikacijų, tiksliau žr. bendrajame sąraše.

Imperijos darymas: Lietuvių ideologijos metmenys: Europos Sąjunga ir Lietuvos geopolitika XXI a. pirmojoje pusėje (studija). Vilnius: VU leidykla, 2003. – 76 p. 111 / Vytauto Girdzijausko rec.: Kalėdinė Gintaro Beresnevičiaus pasaka (arba lietuviškojo imperializmo metmenys). Literatūra ir menas, 2003-05-09, Nr. 19 (2949), p. 3. 111

Vilkų saulutė (eseistika). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – 375 p. pdf-logo / Turinys su metrikomis pdf-logo

Ant laiko ašmenų (eseistika). Vilnius: Aidai, 2002. – 155 p. pdf-logo ; plg. 111 / Turinys su metrikomis pdf-logo

Pastaba. Kone visą knygų Ant laiko ašmenų, Vilkų saulutė, Pabėgęs dvaras, Ne apie tai mano dūzgelė turinį sudaro anksčiau jau publikuota medžiaga (Knygose Ant laiko ašmenų ir Pabėgęs dvaras panaudoti tekstai tamtyč redaguoti ir kai kur plėtoti paties autoriaus; Vilkų saulutė yra rašytų rašinių rinkinys su nežymiomis redakcijomis, nors šaltiniai leidinyje nenurodomi; Ne apie tai mano dūzgelė surinkta ir išleista po autoriaus mirties, šaltiniai leidinyje nurodomi). Žr. turinius su metrikomis.

* * *

Straipsniai ir kìta

2014

Lietuvių religija ir mitologija. Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2 (155), p. 16–25. pdf-logo / Vertimas į anglų k. 111

Identiteto paradoksai. Legendos ir mitologija formuojantis lietuvių savimonei. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII [Kultūrologija, t. 19], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 536–544. / Taip pat žr. ankstesnę redakciją: Identiteto paradoksai. Legendos ir mitologija lietuvių savimonės formavimesi. Metai, 2011, Nr. 8–9 (247–248), p. 114–121. pdf-logo111

2012

Rūsčiosios prūsų valstybės pergalės ir žlugimas. Alkas, 2012-07-09. 111

2010

Apie (senosios) lietuvių religijos legitimacijos galimybę [2003 m. nespausdintas straipsnis]. Alkas, 2010-10-21. 111111

2009

Vietos ir spalvos. Lietuvių religinės geografijos bruožai XIII–XIV a. Tai, kas išlieka [Senovės baltų kultūra, t. 8], Vilnius: Kronta, 2009, p. 31–38. = Šiaurės Atėnai, 1999-12-04, Nr. 46 (487), p. 4. (sutampa beveik: Šiaurės Atėnuose yra dar kelios pastraipos apie ubagus, t.y. daugiau, negu antrąsyk spausdintame)

Sakralybės turinio metamorfozės postmoderno epochoje. Komparatyvistinis požiūris. Postmodernizmo fenomeno interpretacijos [Neklasikinė ir XX a. filosofija, t. 5], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 121–144, 567. pdf-logo

Religijos prigimtis ir jos kilmė. Religinės bendruomenės, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 8–33.

2007

Laukpatis ir Dimstipatis (lauko ir namų dievai). Žmogus ir jo gyvenamoji aplinka: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 31–37. = Šiaurės Atėnai, 2006-12-16, Nr. 47 (825), p. 10–11. 111

 2006 † 

Priešmirtinės Eurazijinės vizijos: užstrigusieji. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V [Kultūrologija, t. 14], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 14–27. pdf-logo

Gamta ir šventumas: senovės lietuvių religijos „gamtiškumo“ klausimu. Gamta ir religija [Senovės baltų kultūra, t. 7], Vilnius: Versus aureus / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 [2005], p. 64–93. pdf-logo 

Aisčių mater deum klausimu. Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2 (107), p. 6–9. pdf-logo

Prūsijos amfiktionijos steigtis prūsų legendose ir germaniškasis kontekstas. Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 190–200. pdf-logo

Palemonidai. Lietuvių nacionalinis identitetas ir Palemono „romėniškųjų“ legendų įtaka jo formavimuisi nuo XVI a. Literatūra,  2006, t. 48 (7), p. 119–128. pdf-logo

Lietuvių ir lenkų istoriografija apie lietuvių mitologiją XIX a. pirmoje pusėje. Mitologinės tradicijos įtaka lietuvių identiteto formavimuisi. Literatūra,  2006, t. 48 (5), p. 13–28. pdf-logo

Burtai ir tikėjimai Vilniaus krašte ketvirtame XX a. dešimtmetyje: mitologiniai recidyvai ar liaudies magija? Metai, 2006, Nr. 12 (192), p. 110–122. 111

 M. Strijkovskio „Kronikos“ lietuvių dievų sąrašas. Metai, 2006, Nr. 8–9 (188–189), p. 127–145. pdf-logo111111111

Paukščių gripas. Metai, 2006, Nr. 3 (183), p. 153–155. 111

Vaizdai ir elgesiai. Šiaurės Atėnai, 2006-08-12, Nr. 30 (808), p. 2. 111

Apie kelionių ir vaizdų netobulumą. Šiaurės Atėnai, 2006-07-15, Nr. 27 (805), p. 2. 111

Apie Brunoną [rec.: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija, Vilnius: Aidai, 2006]. Šiaurės Atėnai, 2006-06-17, Nr. 23 (801), p. 4. 111

Žaibuojančios intuicijos ir struktūros [rec.: Algirdas Julius Greimas. Lietuvių mitologijos studijos, Vilnius: Baltos lankos, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2006-06-03, Nr. 21 (799), p. 9. 111

Pasiklydę laike. Šiaurės Atėnai, 2006-05-13, Nr. 18 (796), p. 2. 111

Atkastos knygos [rec.: Arvydas Pacevičius. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m.: dingęs knygos pasaulis, Vilnius: Versus aureus, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2006-04-22, Nr. 16 (794), p. 9. 111

Lietuvos krikščionybė – veikta ir paveikusi [rec.: Krikščionybės Lietuvoje istorija, Vilnius: Aidai, 2006]. Šiaurės Atėnai, 2006-04-08, Nr. 14 (792), p. 9. 111

Apvalūs daiktai. Šiaurės Atėnai, 2006-03-25, Nr. 12 (790), p. 1. 111

Lietuvos skersvėjai prisiliečia [rec.: Alfredas Bumblauskas. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2006-03-04, Nr. 9 (787), p. 9. 111

Kvailybė postmoderniai taip pat kvailybė [rec.: Matthijs van Boxsel. Kvailybės enciklopedija, Vilnius: Aidai, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2006-02-04, Nr. 5 (783), p. 9. 111

Šventieji LDK advokatai [rec.: Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV-XVII a., Vilnius: Aidai, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2006-01-14, Nr. 2 (780). p. 4. 111

Kam (ne)reikia Izraelio? Delfi, 2006-07-25. 111

Kodėl ne futbolas? Delfi, 2006-07-10. 111

Komiksai ir koma [rec.: Umberto Eco. Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna, Vilnius: Tyto alba, 2006]. Literatūra, 2006-06-12. 111

Kriminalinis tango arba valstybininkai amžiams? Delfi, 2006-06-12. 111

Tarp Baltijos ir Juodmarių kažkas. Delfi, 2006-05-17. 111

Vienaragio gręžiniai [rec.: Tracy Chevalier. Dama su vienaragiu, Vilnius: Versus aureus, 2006]. Literatūra, 2006-05-12. 111

Lietuva krebžda. Delfi, 2006-04-26. 111

Emigracija ar kolonizacija? Delfi, 2006-04-10. 111

Lietuva ir Noamas Chomskis. Delfi, 2006-03-17. 111

Fantazijos šalies valdiniai. Delfi, 2006-02-28. 111

Knygos, kurios mokė nesimokyti. Bernardinai, 2006-02-22. 111

Ar palaikyti Lietuvai diktatūras? Delfi, 2006-02-08. 111

Apie tylų ir dorą žmogų lietuvį. Omni laikas, 2006-02-08. 111 = Dūzgelė, p. 163–167.

Lietuviai ir lietuviškas klimatas. Delfi, 2006-01-22. 111

Lietuvių ideologijos paieškos baigtos? Delfi, 2006-01-03. 111

 2005 

Meditacija, kontempliacija, ekstremalios būklės: Lietuva ir Rytai. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos IV [Kultūrologija, t. 12], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 397–416, 643–644 pdf-logo / Straipsnis didžiąja dalimi sutampa su ankstesnėmis publikacijomis: Lietuviška meditacija ir kontempliacija. Įvadas. Šiaurės Atėnai, 2003-10-25, Nr. 40 (674), p. 4 111 ; Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (I). Šiaurės Atėnai, 2005-02-12, Nr. 6 (736), p. 4 111 ; Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (II). Šiaurės Atėnai, 2005-02-19, Nr. 7 (737), p. 4, 10 111 ; taip pat žr. Eglės Aleknaitės atsakomąjį straipnį: Ekstremalios būklės baltų tradicijoje. Šiaurės Atėnai, 2005-06-04, Nr. 21 (751), p. 4. 111

Šventybės įžeminimas: pašventinimas į šventumą (pastabos baltų šventumo fenomenologijai). Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 355–366, 633. pdf-logo

Slavai, rusai, Lietuva. Etnogonija kaip geopolitikos ištakos. Akiračiai, 2005 gruodis, Nr. 11 (375), p. 4–5. 111

Nutiko – nenutiko. Metai, 2005, Nr. 12 (180), p. 148–149. 111

Totalinis už(si)miršimas, arba Džulijanai, ar kaip tu ten… Metai, 2005, Nr. 8–9 (176–177), p. 184–186. 111

Šventų giraičių ilgesys. Metai, 2005, Nr. 4 (172), p. 151–152. 111

Autsaideriai. Metai, 2005, Nr. 1 (169), p. 152–154. 111

Asmeninis religingumas ir teleskopai. Šiaurės Atėnai, 2005-12-24, Nr. 48 (778), p. 4. 111

Visko per daug, išskyrus… [rec.: Ray Loriga. Tokijas mūsų nebemyli, Vilnius: Tyto alba, 2005] Šiaurės Atėnai, 2005-12-24, Nr. 48 (778), p. 4. 111

Dangus antraip. Ar pribaigs simuliakrai religiją? Šiaurės Atėnai, 2005-11-26, Nr. 44 (774), p. 4. 111

Sutemose. Šiaurės Atėnai, 2005-11-12, Nr. 42 (772), p. 1. 111

Apie neparašytas knygas. Šiaurės Atėnai, 2005-10-15, Nr. 39 (769), p. 4. 111

Laiptai be turėklų [rec.: DBC Pierre. Vernonas Dievas Litlis, Vilnius: Tyto alba, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2005-10-01, Nr. 37 (767), p. 9. 111

Būtinoji gintis kaip agresijos forma [rec.: Audronė Urbonaitė. Posūkyje – neišlėk, Vilnius: Tyto alba, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2005-09-24, Nr. 36 (766), p. 9. 111

Tove Jansson, skaitymai ir rašymai. Šiaurės Atėnai, 2005-09-10, Nr. 34 (764), p. 9. 111

Tvanas. Šiaurės Atėnai, 2005-08-27, Nr. 32 (762), p. 2. 111

Nedidelis prisipažinimas. Šiaurės Atėnai, 2005-08-06, Nr. 29 (759), p. 12. 111

Krintantys daiktai. Šiaurės Atėnai, 2005-07-16, Nr. 27 (757), p. 2. 111

Karolio Europa ir jos slinktys [rec.: Einhardas. Karolio Didžiojo gyvenimas, Vilnius: Aidai, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2005-07-02, Nr. 25 (755), p. 9. 111

Atsipeikėjimas. Šiaurės Atėnai, 2005-06-11, Nr. 22 (752), p. 2. 111

Princai ir drakonai. Šiaurės Atėnai, 2005-05-28, Nr. 20 (750), p. 2. 111

Vėjo dievo veidai [rec.: Dainius Razauskas. Vėjūkas. Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004]. Šiaurės Atėnai, 2005-05-21, Nr. 19 (749), p. 4. 111

Pelenė iš Korėjos; ir ne tik… [rec.: Gražiausios Korėjos pasakos, Vilnius: Mintis, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2005-05-07, Nr. 17 (747), p. 4. 111

Digerės iššūkis morfinistams [rec.: Jelena Tregubova. Kremliaus digerio pasakėlės, Kaunas: kitos knygos, 2005]. Šiaurės Atėnai, 2005-04-02, Nr. 13 (743), p. 9. 111

Kažkas nebeveikia. Šiaurės Atėnai, 2005-03-26, Nr. 12 (742), p. 2. 111

Juodosios sapnų technologijos. Šiaurės Atėnai, 2005-01-22, Nr. 3 (733), p. 1. 111

Leninas ir Donelaitis (Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje) [4]. Šiaurės Atėnai, 2005-01-15, Nr. 2 (732), p. 12. 111

Mikroautobusai ir padišachai [rec.: Orhan Pamuk. Juodoji knyga, Vilnius: Tyto alba, 2005]. Literatūra ir menas, 2005-11-11, Nr. 41 (3070), p. 4. 111

Naujasis humoro stilius [rec.: Atminties kriaukšlės: Palemono Dračiulos rakštys, eilės ir poringės, sulasiotos ir dienos švieson išvilktos dr. Eligijaus Railos, Vilnius: Aidai, 2005]. Literatūra ir menas, 2005-10-14, Nr. 37 (3066), p. 4. 111

Alkoholizmas – dievoieškos palydovas [Jolanta Kryževičienė kalbina Gintarą Beresnevičių; radijo laida „Kultūros savaitė“]. Omni laikas, 2005-12-07. 111 = Dievoieška yra kiekvieno žmogaus gyvenimo ašis. Sėskim ir pakalbėkim: 30 radijo interviu, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 8–15. = Dūzgelė, p. 284–292.

Laikas, kai dar viskas galima. Delfi, 2005-11-22. 111

Rusai. Padykę Lietuvos vaikai. Delfi, 2005-11-09. 111

Geopolitika, lietuvių hobis (2). Delfi, 2005-10-26. 111

Geopolitika. Lietuviškai ir ne vien (1). Delfi, 2005-10-11. 111

Ar pavyko patriotizmas? Delfi, 2005-09-27. 111

Emigrantų grįžimas – su sava politika? Delfi, 2005-09-13. 111

Rusija ir Lietuva: politinės dvynės antagonistės. Delfi, 2005-08-24. 111

Rėkti – tai tylėti. Omni laikas, 2005-07-20. 111 = Dūzgelė, p. 92–95.

Tabakas ir kiti maisto produktai. Omni laikas, 2005-03-29. 111 = Dūzgelė, p. 159–162.

Kur pradingo viešas reikalas? Omni laikas, 2005-02-10. 111 = Dūzgelė, p. 89–91.

Raganų ekspertizės klausimu. Omni laikas, 2005-02-08. 111 = Dūzgelė, p. 272–274.

Kaip žiūrėti krepšinį. Omni laikas, 2005-01-18. 111 = Dūzgelė, p. 153–155.

 2004 

Lietuvių mitologijos tyrimai XX a. antrojoje pusėje. Lietuvių mitologija, t. 3, Vilnius: Mintis, 2004, p. VII–LXIV. pdf-logo 

Germanai, baltai, alanai: burtų technikų patarlės. Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 19–30. pdf-logo = LRM, p. 59–69./ Pirmoji straipsnio dalis spausdinta: Šiaurės Atėnai, 2003-08-16, Nr. 30 (664), p. 4. 111

Erazmas Stela ir jo De Borussiae Antiquitatibus; Erazmo Stelos šaltiniai; Komentarai. [Erazmas Stela,] Apie Prūsijos senybes, iš lotynų k. vertė Mintautas Čiurinskas; įvadą ir komentarus parašė Gintaras Beresnevičius, Vilnius: Aidai, 2004, p. 7–15, 16–27, 68–127.

Leninas ir Donelaitis (Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje) [3]. Šiaurės Atėnai, 2004-12-24, Nr. 48 (730), p. 12. 111

Leninas ir Donelaitis (Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje) [2]. Šiaurės Atėnai, 2004-12-18, Nr. 47 (729), p. 12. 111

Leninas ir Donelaitis (Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje) [1]. Šiaurės Atėnai, 2004-12-11, Nr. 46 (728), p. 12. 111

Kieno ženklai. Šiaurės Atėnai, 2004-12-04, Nr. 45 (727), p. 2. 111

Vienkartinė enciklopedija. Šiaurės Atėnai, 2004-11-27,  Nr. 44 (726), p. 12. 111

Didysis maištas ar didysis mitas? [rec.: Virginijus Savukynas. „Maištininko“ mitologijos. Rolando Pakso įvaizdžiai, Vilnius: Aidai / Viešosios politikos strategijų centras, 2004] Šiaurės Atėnai, 2004-11-13, Nr. 42 (724), p. 8. 111

Sakralybės turinys šiandien (4). Šiaurės Atėnai, 2004-10-16, Nr. 39 (721), p. 4. 111

Sakralybės turinys šiandien (3). Šiaurės Atėnai, 2004-10-09, Nr. 38 (720), p. 4. 111

Sakralybės turinys šiandien (2). Šiaurės Atėnai, 2004-09-18, Nr. 35 (717), p. 4. 111

Sakralybės turinys šiandien. Šiaurės Atėnai, 2004-09-11, Nr. 34 (716), p. 4. 111

Žaidimai ir stebuklai. Šiaurės Atėnai, 2004-09-04, Nr. 33 (715), p. 2. 111

Chaosas. Šiaurės Atėnai, 2004-08-14, Nr. 30 (712), p. 2. 111

Senojo religingumo būdas. Šiaurės Atėnai, 2004-07-17, Nr. 27 (709), p. 4, 9. 111

Apie tą bei šį. Šiaurės Atėnai, 2004-06-26, Nr. 24 (706), p. 2. 111

Mėnuo Europoje. Šiaurės Atėnai, 2004-06-12, Nr. 22 (704), p. 1. 111

Žinotinežinoti. Šiaurės Atėnai, 2004-05-29, Nr. 20 (702), p. 2. 111

Dingulių atostogos. Šiaurės Atėnai, 2004-04-24, Nr. 16 (698), p. 2. 111

Dievų meilė ir kraujas [rec.: Vidmantė Jasukaitytė. Dievas miršta vienišas, Vilnius: Homo liber, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2004-04-17, Nr. 15 (697), p. 9. 111

Daiktų kaita ar daiktų pabaiga? Šiaurės Atėnai, 2004-04-03, Nr. 13 (695), p. 2. 111

Kas ką nužais… Šiaurės Atėnai, 2004-03-20, Nr. 11 (693), p. 2. 111

Angelologijos profesorius (apsakymas). Šiaurės Atėnai, 2004-03-06, Nr. 9 (691), p. 4. 111

Susipusiausvyrinimas. Šiaurės Atėnai, 2004-02-21, Nr. 7 (689), p. 1. = Dūzgelė, p. 79–84. 111

Modernybės paraštėse. Šiaurės Atėnai, 2004-02-07, Nr. 5 (687), p. 4. 111 = NAI, p. 15–23.

Dykumų šauksmas. Šiaurės Atėnai, 2004-01-31, Nr. 4 (686), p. 2. = Dūzgelė, p. 15–18. 111

Europinė studija [rec.: Tojana Račiūnaitė. Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2004-01-24, Nr. 3 (685), p. 4. 111

Raitas šventasis [rec.: Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai, Vilnius: Aidai, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2004-01-24, Nr. 3 (685), p. 4. Antanas Sereda 111

Apie kūrėjų religingumą. Nemunas, 2004 gegužės 27 d. – birželio 2 d., Nr. 7 (448), p. 5–6. 111 = NAI, p. 92–96.

Po juoda vaivorykšte [rec.: Jolita Skablauskaitė. Septyniadangė erdvė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004]. Metai, 2004, Nr. 12 (168), p. 150–152. 111

Importinė markė. Omni laikas, 2004-10-14. 111 = Dūzgelė, p. 115–117.

Rinkėjai ir jų rūšys. Omni laikas, 2004-10-04. 111 = Dūzgelė, p. 112–114.

„Vieningosios Lietuvos“ blokas? Omni laikas, 2004-09-22. 111 = Dūzgelė, p. 108–112.

Dar apie Rusiją. Omni laikas, 2004-09-17. = Dūzgelė, p. 69–72.

Racionalūs apribojimai. Omni laikas, 2004-08-16. 111 = Dūzgelė, p. 73–76.

Pralaimėjusių taktikos. Omni laikas, 2004-06-15. 111 = Dūzgelė, p. 105–107.

Rinkimai – masinės savižudybės troškulys. Omni laikas, 2004-06-08. 111 = Dūzgelė, p. 102–104.

Ar gerai Irako karas? Omni laikas, 2004-05-26. 111 = Dūzgelė, p. 61–63.

Lietuvio kompleksai. Omni laikas, 2004-05-10. 111 = Dūzgelė, p. 84–89.

Kaip eiti per gatvę. Omni laikas, 2004-05-05. 111 = Dūzgelė, p. 150–153. = Pabėgęs dvaras, p. 325–327.

Kaip švęsti Vasario 16-ąją? Omni laikas, 2004-02-16. 111 = Dūzgelė, p. 146–148.

Kaip švęsti Šventąjį Valentiną? Omni laikas, 2004-02-14. 111 = Dūzgelė, p. 148–150. = Pabėgęs dvaras, p. 323–325.

 2003 

Japonų šintoizmas ir baltų religijos. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai [Kultūrologija, t. 10], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 364–379. pdf-logo / Pradinis neišplėtotas straipsnio variantas: Šiaurės Atėnai, 2003-03-01, Nr. 8 (642) 111 ; 2003-03-22, Nr. 11 (645). 111

Nuo Palemono iki Europos Sąjungos mitologijos [Gintarą Beresnevičių kalbina Alvydas Valenta]. Literatūra ir menas, 2003-12-19, Nr. 51 (2981), p. 2–3. 111

Laurynas [Stuoka-Gucevičius]. Literatūra ir menas, 2003-12-19, Nr. 51 (2981), p. 2. 111

Erzacinės civilizacijos aušra [rec.: Jurga Ivanauskaitė. Placebas, Vilnius: Tyto alba, 2003]. Literatūra ir menas, 2003-10-03, Nr. 40 (2970), p. 2. 111

Intelektualas: misija. Metai, 2003, Nr. 3.

Jurgis Kunčinas, paskutinis iš jų [In memoriam]. Naujasis Židinys–Aidai, 2003, Nr. 1–2, p. 6–7. pdf-logo

Dieviškosios hierofanijos ir aukojimas „visiems dievams“. Šiaurės Atėnai, 2003-12-13, Nr. 46 (680), p. 4. 111

Variacijos be temos. Šiaurės Atėnai, 2003-12-06, Nr. 45 (679), p. 2. 111

Stebuklai, istorija, architektūra [rec.: Vytautas Ališauskas. Aušros vartai, Vilnius: Aidai, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2003-12-06, Nr. 45 (679), p. 9. 111

Maskva. Šiaurės Atėnai, 2003-11-22, Nr. 43 (677), p. 1. 111

Tėvo Stanislovo „Atsidūsėjimai“ [rec.: Tėvas Stanislovas. Atsidūsėjimai, sudarė Linas Bukauskas, Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2003-10-18, Nr. 673. 111

Rūkas. Šiaurės Atėnai, 2003-09-27, Nr. 36 (670), p. 1. 111

Supratimai ir persekiojimai. Šiaurės Atėnai, 2003-09-13, Nr. 34 (668), p. 4. 111 = NAI, p. 63–71.

Apie žmones. Šiaurės Atėnai, 2003-09-06, Nr. 33 (667), p. 2. 111

Įsigyvenimo formos [rec.: Tadeusz Zieliński. Senovės graikų religija, Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2003]. Šiaurės Atėnai, 2003-08-23, Nr. 31 (665), p. 9. 111

Pasirūpinimai atostogų tema. Šiaurės Atėnai, 2003-08-16, Nr. 30 (664), p. 2. 111

Erazmo Stelos paraštėse. Šiaurės Atėnai, 2003-07-26, Nr. 28 (662). 111

Dėlionės. Šiaurės Atėnai, 2003-07-12, Nr. 26 (660), p. 2. 111

Programavimas ir okultizmas. Šiaurės Atėnai, 2003-07-05, Nr. 25 (659), p. 4. 111 / didžioji dalis straipsnio = NAI, p. 71–77.

Dainavimas atsistojus. Šiaurės Atėnai, 2003-06-28, Nr. 24 (658), p. 1. 111

Aliuzijos ir iliuzijos paskutinio referendumo temomis. Šiaurės Atėnai, 2003-06-21, Nr. 23 (657), p. 2. 111

Okultizmas ir pragmatinis mąstymas. Šiaurės Atėnai, 2003-06-07, Nr. 21 (655), p. 4, 9. 111 = NAI, p. 77–86.

Nuščiuvimas. Šiaurės Atėnai, 2003-05-24, Nr. 19 (653), p. 2. 111

Lietuvių europinis identitetas ir naujosios Europos savimonė. Ideologinės istorinės šaknys. Šiaurės Atėnai, 2003-05-17, Nr. 18 (652), p. 4. 111

Karininkai [rec.: Lietuvos kariuomenės karininkai: 1918-1953, I–II, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001–2003]. Šiaurės Atėnai, 2003-04-12, Nr. 14 (648), p. 10. 111

Vilkai purve. Šiaurės Atėnai, 2003-04-05, Nr. 13 (647), p. 2. 111

Apie svogūnus žodis. Šiaurės Atėnai, 2003-03-29, Nr. 12 (646), p. 1. 111

Androfagai ir lietuviai. Šiaurės Atėnai, 2003-02-15, Nr. 6 (640), p. 2. 111

Europa ir islamas. Šiaurės Atėnai, 2003-02-15, Nr. 6 (640), p. 4. Antanas Sereda 111 = NAI, p. 50–55.

Mažas švelnus kibucas didelis Lietuvai. Šiaurės Atėnai, 2003-02-01, Nr. 4 (638), p. 4. 111

Štai ką vadinu metimu [apie rūkymą]. Šiaurės Atėnai, 2003-01-25, Nr. 3 (637), p. 2. 111

Kaukė prilipo. Kas toliau? Šiaurės Atėnai, 2003-01-11, Nr. 1 (635), p. 4. 111

Draugystės pabaiga? Metai, 2003, Nr. 10, p. 153–155.

Rolandas Paksas ir komanda – sektos fenomenas. Omni laikas, 2003-11-20. = 111 Dūzgelė, p. 100–102.

Maskva laukia patriarcho mirties. Omni laikas, 2003-11-19. = Dūzgelė, p. 63–66.

Maskva stovi. Omni laikas, 2003-11-19. = Dūzgelė, p. 66–68.

Tikri ir netikri mitai. Omni laikas, 2003-06-05. 111 = Dūzgelė, p. 258–271.

Ežiukas rūke nusišovė? Omni laikas, 2003-05-14. 111 = Dūzgelė, p. 209–213.

Reklamos veidrodėlis. Omni laikas, 2003-03-25. 111 = Dūzgelė, p. 143–146.

Rinkimai ir žiniasklaida. Omni laikas, 2003-01-08. 111 = Dūzgelė, p. 96–99.

 2002 

Lietuvių mentaliteto bruožai XIII-XIV a. [V. Berenis, G. Beresnevičius, A. Samalavičius, V. Savukynas,] Lietuvių mentalitetai: tautinė istorija ir kultūros problemos, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 17–106.

Kultas Transalpinės Europos religijose. Nuo kulto iki simbolio [Senovės baltų kultūra, t. 6], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 14–32.

Vėlyvas Lietuvos krikštas [Žilvino Bieliausko, Jono Trinkūno, Dainiaus Razausko ir Gintaro Beresnevičiaus pasisakymai Vilniaus Žemynos gimnazijoje vykusiame pokalbyje]. Naujoji romuva, 2002, Nr. 2 (539), p. 65–68. / Atsakomasis (anoniminis) Simplicijaus straipsnis: Apie vėlyvą Lietuvos krikštą. Naujoji romuva, 2002, Nr. 3 (540), p. 69–71.

Jazygai, jutungai, jotvingiai: kariai raiteliai nuo Meotidės iki Dunojaus (keli štrichai jotvingių genezės klausimu). Liaudies kultūra, 2002, Nr. 2 (83), p. 7–11. pdf-logo

Šventosios ugnies chronologija. Kulto steiginių atspindžiai dangaus kūnų mitologijose: baltai, iranėnai, finai. Tautosakos darbai, 2002, t. 17 (24), p. 78–86. pdf-logo = LRM, p. 140–149.

Šeimos dievaičiai. Liaudies kūryba, 2002, t. 5, p. 111–115. pdf-logo

Palemono legendos periferinis turinys: Bosporo Palemonas. Naujasis Židinys–Aidai, 2002, Nr. 4, p. 189–198. pdf-logo / žr. Palemono mazgas, p. 54–76.

[Rec.:] Julette Wood. Keltų gyvenimo ir mirties knyga. V.: Alma littera, 2002. Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 42–44.

Komentaras imperinių pagonių vaizdui [rec.: S. C. Rowell. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 12951345. V.: Baltos lankos, 2001]. Knygų Aidai, 2002, Nr. 2, p. 12–16.

Pastaba pabaigai. [Marija Gimbutienė,] Senovės lietuvių deivės ir dievai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 149–156.

Esė kaip esminio mąstymo trajektorija [kalbasi Gintaras Beresnevičius, Vanda Juknaitė, Vytautas Kubilius, Valdas Kukulas, Vytautas Rubavičius, Regimantas Tamošaitis]. Metai, 2002, Nr. 12 (144), p. 109–118.

Likiminė dešra po skutimosi. Metai, 2002, Nr. 12 (144), p. 148–150.

Stereotipai kaip tema. Metai, 2002, Nr. 11 (143), p. 148–150.

Partizaniška laisvė. Metai, 2002, Nr. 10 (142), p. 151–152. = Vilkų saulutė, p. 352–355.

Langobardai prie Baltijos. Pauliaus Diakono, Simono Grunau ir Erazmo Stelos kronikų paraštėse [2]. Metai, 2002, Nr. 8–9 (140–141), p. 147–155. pdf-logo

Gyvasis (inter)nacionalizmas. Metai, 2002, Nr. 8–9 (140–141), p. 189–191. = Vilkų saulutė, p. 345–352.

Langobardai prie Baltijos. Pauliaus Diakono, Simono Grunau ir Erazmo Stelos kronikų paraštėse [1]. Metai, 2002, Nr. 7 (139), p. 125–137. pdf-logo

Gyvenimų mugė. Metai, 2002, Nr. 7 (139), p. 150–152. = Vilkų saulutė, p. 234–239.

Pavėlavęs balsas įkandin… Metai, 2002, Nr. 5–6 (137–138), p. 184–185. = Vilkų saulutė, p. 251–255.

Pats laikiausias laikas. Metai, 2002, Nr. 4 (136), p. 152–153. = Vilkų saulutė, p. 159–163.

Teleloto. Metai, 2002, Nr. 3 (135), p. 149–151.

Prakalba prie Vytauto kapo. Metai, 2002, Nr. 2 (134), p. 152–154. = Vilkų saulutė, p. 59–63.

Numitinimas. Metai, 2002, Nr. 1 (133), p. 147–152. = Vilkų saulutė, p. 321–332.

Tūkstantis metų be penkių dvylikta. Kultūros barai, 2002, Nr. 6, p. 2–6. = Vilkų saulutė, p. 356–371.

Pastabos Jaano Puhvelo knygos paraštėse [rec.: Jaan Puhvel. Lyginamoji mitologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001]. Kultūros barai, 2002, Nr. 3, p. 88–89. pdf-logo

Tylus magijos žavesys… ir rinkimuose. Atgimimas [Delfi, 2002-12-18] 111 = NAI, p. 60–63.

Druidų balsai ir Europa. Atgimimas, 2002, spali0 25-31 d., Nr. 38 (723), p. 16. 111

Kitos dimensijos [rec.: Paulius Normantas. Neringos kopos. Žemaičių laidotuvės. Kryžių kalnas. Orvidų sodyba, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-12-14, Nr. 46 (632), p. 9. 111

Antroji nepriklausomybė. Šiaurės Atėnai, 2002-12-07, Nr. 45 (631), p. 1. 111

Aistra tikrumui [rec.: Georges Bernanos. Kaimo klebono dienoraštis, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-11-23, Nr. 44 (630), p. 4. = NAI, p. 32–45.

Versus populum ar versus altare? [rec.: Benas Ulevičius. Dieviškieji Rytai, Vilnius: Aidai, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-11-23, Nr. 44 (630), p. 4. Antanas Sereda

Ordnungas. Šiaurės Atėnai, 2002-11-16, Nr. 43 (629), p. 2.

Erebas. Šiaurės Atėnai, 2002-11-02, Nr. 41 (627), p. 3.

Ekumeniškas islamo vaizdas [rec.: Antanas Rubšys. Islamas. Religija, kultūra, valstybė, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-11-02, Nr. 41 (627), p. 4.

Linksmas, be raudų, o rimtas [rec.: Meno pažinimas: mokytoja – mokinys, Vilnius: Baltos lankos, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-10-26, Nr. 40 (626), p. 9.

Romos egzorcisto liudyta [rec.: Gabriele Amorth. Egzorcistas pasakoja, Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-10-12, Nr. 38 (624), p. 4. = NAI, p. 86–92.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [14]. Šiaurės Atėnai, 2002-10-05, Nr. 37 (623), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Apie monopolinį postmoderną [rec.: Zygmunt Bauman. Globalizacija: pasekmės žmogui, Vilnius: Strofa, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-09-21, Nr. 35 (621), p. 4.

Sekmadienis – sausros vieta. Šiaurės Atėnai, 2002-09-14, Nr. 34 (620), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 11–16.

Žaidimas pokalbiu. Šiaurės Atėnai, 2002-08-24, Nr. 31 (617), p. 9.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [13]. Šiaurės Atėnai, 2002-08-10, Nr. 30 (616), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [12]. Šiaurės Atėnai, 2002-07-27, Nr. 28 (614), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Religingumas modernioje Lietuvoje [2]. Šiaurės Atėnai, 2002-07-20, Nr. 27 (613), p. 4.

Religingumas modernioje Lietuvoje [1]. Šiaurės Atėnai, 2002-07-13, Nr. 26 (612), p. 1, 4.

Dingę žodžiai ir ES. Šiaurės Atėnai, 2002-06-22, Nr. 24 (610), p. 3. = Vilkų saulutė, p. 338–345.

Dykuma be žaliuzių [rec.: Georges Haldas. Trijų dykumų knyga, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2002-06-15, Nr. 23 (609), p. 9.

Islamas šalia, islamas tarp [rec.: Annemarie Schimmel. Islamo įvadas, Vilnius: Regnum fondas, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2002-06-01, Nr. 21 (607), p. 4.

Amžinybės modernas [rec.: Philip Yancey. Jėzus, kokio niekada nepažinojau, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-06-01, Nr. 21 (607), p. 4. = NAI, p. 45–49.

Kalvis ir dangaus ugnis. Šiaurės Atėnai, 2002-05-25, Nr. 20 (606), p. 4.

Prūsijos dalijimas prūsų legendose: varmiai/varintai. Šiaurės Atėnai, 2002-05-11, Nr. 18 (604), p. 4.

Apie tėvynės erosą. Šiaurės Atėnai, 2002-05-04, Nr. 17 (603), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 5–11.

Tikėjimai – tikėjimo rūbas? [rec.: Tikėti ir rašyti. 21 šiuolaikinis lietuvių rašytojas apie tikėjimą, kūrybą ir save, Vilnius: Aidai, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-04-20, Nr. 15 (601), p. 4.

Molėta lėmeilė lietuviška [rec.: Vladas Braziūnas. lėmeilėmeilėmeilė, Vilnius: Vaga, 2002]. Šiaurės Atėnai, 2002-04-13, Nr. 14 (600), p. 9.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [11]. Šiaurės Atėnai, 2002-04-06, Nr. 13 (599), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Nesušoktas šokis [rec.: Dalia Urbonavičienė. Lietuvos apeiginė etnochoreografija, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000]. Šiaurės Atėnai, 2002-03-16, Nr. 11 (597), p. 4. / Atsakomasis Dalios Urbonavičienės straipsnis: Kvietimas šokti. Šiaurės Atėnai, 2002-03-23, Nr. 12 (598), p. 9.

Lukiškių aikštė. Šiaurės Atėnai, 2002-03-09, Nr. 10 (596), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 39–44.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [10]. Šiaurės Atėnai, 2002-02-23, Nr. 8 (594), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Mindaugas ir Julijonas. Šiaurės Atėnai, 2002-02-15, Nr. 7 (593), p. 4. = Vilkų saulutė, p. 96–106.

Sniegas ir žmonės. Šiaurės Atėnai, 2002-01-26, Nr. 4 (590), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 17–23.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [9]. Šiaurės Atėnai, 2002-01-19, Nr. 3 (589), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Dešimtmečio mitologija. Šiaurės Atėnai, 2002-01-05, Nr. 1 (587), p. 4, 9.

Eseistikos tendencijos moderniojoje Lietuvoje. Literatūra ir menas, 2002-08-23, Nr. 34 (2913), p. 6–7. 111 = Vilkų saulutė, p. 282–292.

Išbandymas ašmenimis [apie knygą „Ant laiko ašmenų“ Gintarą Beresnevičių kalbina Vaidas Jauniškis]. Kauno diena, 2002-08-17, p. 11, 15.

Snobo auklėjimo problemos (samprotavimai apie metodą). Dailė, 2002, Nr. 1. 111 = Vilkų saulutė, p. 246–251.

„Mikriakams“ reikia stiuardesių. Važinėtojo pastabos. Omni laikas, 2002-06-25. = Dūzgelė, p. 140–143.

Anekdotų eros pabaiga? Omni laikas, 2002-06-19. = Dūzgelė, p. 136–139.

Reklamos metamorfozės, arba ekonomikai nesulaikomai kylant. Omni laikas, 2002-04-15. = Dūzgelė, p. 133–136.

Kuo gyvi Lietuvos kūrėjai? [Gintaras Beresnevičius kalbina Bronį Savukyną]. Omni laikas, 2002-03-25. = Dūzgelė, p. 277–284.

„Hario Poterio“ paraštėse. Omni laikas, 2002-02-04. = Dūzgelė, p. 254–258.

 2001 

Pagonybė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 441–453. pdf-logo = LRM, p. 22–36.

bendraautorius: Tomas Čaplinskas / Ragana. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 557–573. pdf-logo

Getų ir jotvingių religinių įvaizdžių paralelės. Liaudies kultūra, 2001, Nr. 4 (79), p. 11–14. pdf-logo

Pagonybės tiesos beieškant. Naujasis Židinys–Aidai, 2001, Nr. 11, p. 582–584. pdf-logo

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [8]. Šiaurės Atėnai, 2001-12-22, Nr. 48 (586), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Elito identitetas. Šiaurės Atėnai, 2001-12-15, Nr. 47 (585), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 275–281.

Nesusikalbėjimo metas. Šiaurės Atėnai, 2001-12-08, Nr. 46 (584), p. 4. = Vilkų saulutė, p. 182–192.

Religijotyros užsakai ir atsakai (su Lietuvos religijotyrininkų draugijos pirmininku Gintaru Beresnevičiumi kalbasi Juozas Šorys). Šiaurės Atėnai, 2001-12-01, Nr. 45 (583), p. 4.

Padėtis, dėlionė. Šiaurės Atėnai, 2001-11-17, Nr. 43 (581), p. 4.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [7]. Šiaurės Atėnai, 2001-11-10, Nr. 42 (580), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [6]. Šiaurės Atėnai, 2001-11-03, Nr. 41 (579), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Romėnai ekscentrikų auklės [rec.: Rémi Brague. Ekscentriškoji Europos tapatybė, Vilnius: Aidai, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-10-13, Nr. 38 (576), p. 4.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [5]. Šiaurės Atėnai, 2001-10-06, Nr. 37 (575), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Praeities ir dabarties sąsajos (religijotyrininkas ir rašytojas Gintaras Beresnevičius atsako į Antano A. Naujokaičio klausimus). Šiaurės Atėnai, 2001-09-29, Nr. 36 (574), p. 2–3.

Po Babelio [rec.: Umberto Eco. Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje, Vilnius: Baltos lankos, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-09-29, Nr. 36 (574), p. 8–9.

Mėginant susivokti. Šiaurės Atėnai, 2001-09-22, Nr. 35 (573), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 228–231.

Knyga apie mitologiją [rec.: Jaan Puhvel. Lyginamoji mitologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-09-15, Nr. 34 (572), p. 4, 11.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [4]. Šiaurės Atėnai, 2001-09-15, Nr. 34 (572), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Nostalgija pagal „Primą“ ir katinus. Šiaurės Atėnai, 2001-09-08, Nr. 33 (571), p. 1. = Alfonsas Andriuškevičius, Gintaras Beresnevičius, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis, Giedra Radvilavičiūtė. Siužetą siūlau nušauti, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 114–118.

Mirties slenkstis: išeinantiems ir pasiliekantiems [rec.: Elisabeth Kübler-Ross. Apie mirtį ir mirimą: pašnekesiai su mirtinais ligoniais, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-08-25, Nr. 32 (570), p. 4.

Nuausta Austėja [rec.: Ginas Žiemys. Austėjos gimimas: ritualo semantika: šventasis laikas, Kaunas: Naujasis laikas, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-08-18, Nr. 31 (569), p. 4, 10.

Apie viešąjį transportą, su nostalgija. Šiaurės Atėnai, 2001-07-21, Nr. 27 (565), p. 2, 8.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [3]. Šiaurės Atėnai, 2001-07-21, Nr. 27 (565), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Vasara Pilaitėje. Šiaurės Atėnai, 2001-07-14, Nr. 26 (564), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 45–47.

Fantazijos šalies rezidentūra. Šiaurės Atėnai, 2001-07-07, Nr. 25 (563), p. 4. = Vilkų saulutė, p. 163–172.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [2]. Šiaurės Atėnai, 2001-07-07, Nr. 25 (563), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Prospektas [be sielos]. Šiaurės Atėnai, 2001-06-30, Nr. 24 (562), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 36–38.

Trumpas Lietuvos istorijos kursas [1]. Šiaurės Atėnai, 2001-06-30, Nr. 24 (562), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 6–123.

Žiūrėti kitaip [rec.: Vincas Trumpa. Apie žmones ir laiką, Vilnius: Baltos lankos, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-06-02, Nr. 22 (560), p. 9.

Mirtis ir kompiuteriai. Religinė apžvalga. Šiaurės Atėnai, 2001-05-26, Nr. 21 (559), p. 4.

Pastabos apie lietuvių teogoniją. Šiaurės Atėnai, 2001-05-19, Nr. 20 (558), p. 4.

Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos. Šiaurės Atėnai, 2001-05-12, Nr. 19 (557), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 124–145.

Amalgamų atmintis. Günterio Grasso, Czesławo Miłoszo, Wistawos Szymborskos, Tomo Venclovos „Pokalbiai apie atminties ateitį“ [Vilnius: Baltos lankos, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-05-05, Nr. 18 (556), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 260–266.

Kaip rašyti esė. Šiaurės Atėnai, 2001-05-05, Nr. 18 (556), p. 7. = Vilkų saulutė, p. 293–303.

Darbai ir žygiai. Šiaurės Atėnai, 2001-04-28, Nr. 17 (555), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 30–33.

Mameliukai. Šiaurės Atėnai, 2001-04-07, Nr. 14 (552), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 231–234.

Stereotipų aistra: Artūro Tereškino „Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje“ [Vilnius: Baltos lankos, 2001]. Šiaurės Atėnai, 2001-03-31, Nr. 13 (551), p. 2.

Nieką apie. Šiaurės Atėnai, 2001-03-24, Nr. 12 (550), p. 1. = Alfonsas Andriuškevičius, Gintaras Beresnevičius, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis, Giedra Radvilavičiūtė. Siužetą siūlau nušauti, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 76–80.

Žurnalistikos pradmenys (Juozo Keliuočio „Žurnalistikos paskaitos“). Šiaurės Atėnai, 2001-03-10, Nr. 10 (548), p. 2.

Papildymai „Dingusio pasaulio enciklopedijai“. Šiaurės Atėnai, 2001-03-10, Nr. 10 (548), p. 12. / Taip pat žr.: DPE / Dingusio pasaulio enciklopedija („Į pagalbą jaunajam mankurtui“). Šiaurės Atėnai, 2001-04-07, Nr. 14 (552), p. 12. [autorius: -jk-]

Böllis, demokratija ir kiti (Klauso Schröterio “Böll”). Šiaurės Atėnai, 2001-03-03, Nr. 9 (547), p. 2.

Dingusio pasaulio enciklopedija. Šiaurės Atėnai, 2001-03-03, Nr. 9 (547), p. 12.

Laisvė visaip (Jameso Woodalo “John Lennon. Yoko Ono” ir Jono Meko „Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraščiai“). Šiaurės Atėnai, 2001-02-24, Nr. 8 (546), p. 2.

Iš šalies, kurios triskart nebuvo: Arthuro Hermanno „Lietuvių ir vokiečių kaiminystė“ ir Ruth Kibelkos „Vilko vaikai“. Šiaurės Atėnai, 2001-02-17, Nr. 7 (545), p. 2.

Religinė apžvalga. Lietuva šalelė iš šalies. Šiaurės Atėnai, 2001-02-17, Nr. 7 (545), p. 4.

Diskutuoti? Šiaurės Atėnai, 2001-02-10, Nr. 6 (544), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 266–272.

Apie „verkšlenimus“ optimistiškai (arba Patetiškas romansas kultūros temomis). Šiaurės Atėnai, 2001-02-03, Nr. 5 (543), p. 2.

Religinė apžvalga. Europai vietos beieškant. Šiaurės Atėnai, 2001-01-27, Nr. 4 (542), p. 4.

Psi-skandinavai [rec.: Nils Bjørn Kvastad. Paranormalūs reiškiniai senojoje skandinavų literatūroje, Kaunas: Markas, 2000]. Šiaurės Atėnai, 2001-01-20, Nr. 3 (541), p. 4.

Tyčiom ar iš kvailumo? Šiaurės Atėnai, 2001-01-13, Nr. 2 (540), p. 2.

Šventės nuobodis. Šiaurės Atėnai, 2001-01-06, Nr. 1 (539), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 135–137.

Po Manheteno. Metai, 2001, Nr. 12 (132), p. 145–147. = Vilkų saulutė, p. 222–228.

Apsižiūrėjimai tarp burbulų. Metai, 2001, Nr. 11 (131), p. 146–148. = Vilkų saulutė, p. 240–245.

Kurmiai ant asfalto. Metai, 2001, Nr. 10 (130), p. 148–150. = Vilkų saulutė, p. 193–197.

Kauno ratas. Metai, 2001, Nr. 8–9 (128–129), p. 181–182. = Vilkų saulutė, p. 152–155.

Bulvariniai skaitalai. Metai, 2001, Nr. 7 (127), p. 149–150. = Vilkų saulutė, p. 218–222.

Netikrumas. Metai, 2001, Nr. 5–6 (125–126), p. 178–180. = Vilkų saulutė, p. 212–217.

Nacionalinio charakterio ypatumai. Metai, 2001, Nr. 4 (124), p. 149–151.

Imkit ir skaitykit. Metai, 2001, Nr. 3 (123), p. 150–152.

Moterys, bet ir vyrai. Metai, 2001, Nr. 1 (121), p. 148–150. = Vilkų saulutė, p. 53–59.

Ant istorijos ašmenų [Gintarą Beresnevičių kalbina Antanas Naujokaitis]. Literatūra ir menas, 2001-08-24, Nr. 34 (2862), p. 1, 3.

Pomirtinio pasaulio gidas [Gintarą Beresnevičių kalbina Rimvydas Stankevičius]. Respublika (priedas „Julius“), 2001-11-10, p. 7.

Šis tas apie galaktikas ir rolikus. Omni laikas, 2001-11-12. = Dūzgelė, p. 251–254.

 2000 

Jonas Balys – lietuvių mitologijos tyrinėtojas. [Jonas Balys,] Raštai, t. 2, parengė Rita Repšienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p. VII–VIII. pdf-logo

Palemono legendos periferinis turinys (2): lietuvių ir airių atsikraustymo legendų paralelės. Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 11–12, p. 537–544. pdf-logo / žr. Palemono mazgas, p. 34–53.

Laiškas redaktoriui [Apie pagonybės alkį]. Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 9–10, p. 433–436. pdf-logo = Dūzgelė, p. 243–250. / Nauja redakcija: Pagonybės alkis. Ant laiko ašmenų, p. 84–96.

Palemono legendos periferinis turinys: lietuvių kilmės teorija XIII-XV a. Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 7–8, p. 373–382. pdf-logo / žr. Palemono mazgas, p. 6–33.

Filologinė religijotyra: eschatologijų analizė. Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 4, p. 176–182. pdf-logo

Dis iuvantibus. Apie lietuvių religinę savimonę XIII–XIV a. Naujasis Židinys–Aidai, 2000, Nr. 3, p. 81–88. pdf-logo = LRM, p. 112–127.

Žygis į Halloweeną [kalbasi Gintaras Beresnevičius, Rita Dapkutė, Sigitas Grybas, Birutė Imbrasienė, Regina Merkienė, Egidija Ramanauskaitė, Dalia Rastenienė, Juozas Šorys]. Liaudies kultūra, 2000, Nr. 1 (70), p. 3–11. pdf-logo

Orų prognozė. Šiaurės Atėnai, 2000-12-23, Nr. 48 (538), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 172–176.

Šviesotamsa. Šiaurės Atėnai, 2000-12-16, Nr. 47 (537), p. 2.

Švabai prie Ararato ir Mitra. Įdomus religinio sinkretizmo atvejis (Karmacharijų religijos metmenys). Šiaurės Atėnai, 2000-12-16, Nr. 47 (537), p. 4.

Po žvaigžde Zapadla Jama. Šiaurės Atėnai, 2000-12-09, Nr. 46 (536), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 33–36.

Itinerarijai niekur. Šiaurės Atėnai, 2000-12-02, Nr. 45 (535), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 141–144.

Rusų pagonybės manifestas. Šiaurės Atėnai, 2000-12-02, Nr. 45 (535), p. 4.

Daiktų byrėjimas. Šiaurės Atėnai, 2000-11-25, Nr. 44 (534), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 123–126.

“…maxime ab Hispanis et Graecis”. Šiaurės Atėnai, 2000-11-25, Nr. 44 (534), p. 4.

Vokiečiai apie save [rec.: Hermann Bausinger. Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München, 2000]. Šiaurės Atėnai, 2000-11-18, Nr. 43 (533), p. 9.

Religinė apžvalga. Sampynos. Šiaurės Atėnai, 2000-11-11, Nr. 42 (532), p. 4.

Langas į. Šiaurės Atėnai, 2000-11-04, Nr. 41 (531), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 131–134.

Vėlinėms žodžiai. Šiaurės Atėnai, 2000-10-28, Nr. 40 (530), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 138–140.

Religinė apžvalga. Faktai ir komentarai. Šiaurės Atėnai, 2000-10-28, Nr. 40 (530), p. 4.

„Giesmių giesmės“ paraštėse. Šiaurės Atėnai, 2000-10-21, Nr. 39 (529), p. 2.

Vilkų saulutė. Šiaurės Atėnai, 2000-10-07, Nr. 37 (527), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 71–76.

Aleksandras, netikras pranašas. Šiaurės Atėnai, 2000-10-07, Nr. 37 (527), p. 4. = Vilkų saulutė, p. 86–95.

Disko skrydis. Šiaurės Atėnai, 2000-09-30, Nr. 36 (526), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 156–159.

Mėginant susivokti. Šiaurės Atėnai, 2000-09-23, Nr. 35 (525), p. 2.

Klausimėlis neatsakant. Šiaurės Atėnai, 2000-09-16, Nr. 34 (524), p. 2.

Kelionė į vasaros pabaigą. Šiaurės Atėnai, 2000-09-09, Nr. 33 (523), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 144–148.

Peregrinas, angelas, liepsnos nevykėlis [Olimpiadai artėjant]. Šiaurės Atėnai, 2000-09-09, Nr. 33 (523), p. 4. = Vilkų saulutė, p. 76–85.

Hiperborėjų tikėjimai. Šiaurės Atėnai, 2000-08-19, Nr. 31 (521), p. 2; 2000-08-26, Nr. 32 (522), p. 2. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 76–83.

Zuikių dievo reabilitacijos klausimu. Šiaurės Atėnai, 2000-08-19, Nr. 31 (521), p. 4.

Dzūkai ir perkūnija. Šiaurės Atėnai, 2000-08-12, Nr. 30 (520), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 26–30.

Lietus dzūkiškai. Šiaurės Atėnai, 2000-08-05, Nr. 29 (519), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 23–26.

Religinė ir socialinė jungtis: dora. Šiaurės Atėnai, 2000-07-29, Nr. 28 (518), p. 4.

Baigiant… Šiaurės Atėnai, 2000-07-22, Nr. 27 (517), p. 2.

Užribis. Šiaurės Atėnai, 2000-07-15, Nr. 26 (516), p. 2.

Paauglėms žurnalai. Šiaurės Atėnai, 2000-07-01, Nr. 25 (515), p. 2, 8.

Nepriklausomas yra priklausomas. Šiaurės Atėnai, 2000-06-24, Nr. 24 (514), p. 2.

Pagreitis Dievop. Šiaurės Atėnai, 2000-06-24, Nr. 24 (514), p. 4.

Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos. Šiaurės Atėnai, 2000-06-24, Nr. 24 (514), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 124–145.

„Sandora“. Šiaurės Atėnai, 2000-06-17, Nr. 23 (513), p. 2.

“Playboy” lietuviškai. Šiaurės Atėnai, 2000-06-10, Nr. 22 (512), p. 2.

KB [apie Kultūros barus]. Šiaurės Atėnai, 2000-06-03, Nr. 21 (511), p. 2.

Litgazieta. Šiaurės Atėnai, 2000-05-27, Nr. 20 (510), p. 2.

Kas tai? [rec.: Jenny Randels, Peter Hough. Gyvenimas po mirties ir pasaulis anapus, Vilnius: Mintis, 1998]. Šiaurės Atėnai, 2000-05-27, Nr. 20 (510), p. 4.

Algirdo kankiniai [rec.: Darius Baronas. Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija, Vilnius: Aidai, 2000]. Šiaurės Atėnai, 2000-05-20, Nr. 19 (509), p. 9.

Religijos sociologijos pradmenys [rec.: Émile Durkheim. Elementariosios religinio gyvenimo formos: toteminė sistema Australijoje, Vilnius: Vaga, 1999]. Šiaurės Atėnai, 2000-05-20, Nr. 19 (509), p. 9.

Requiem tabakui ir moterims. Šiaurės Atėnai, 2000-05-13, Nr. 18 (508), p. 2. = Dūzgelė, p. 155–159.

Iš miruolių gyvenimo. Šiaurės Atėnai, 2000-05-06, Nr. 17 (507), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 106–112.

Dūzgia dūzgelės. Šiaurės Atėnai, 2000-04-22, Nr. 16 (506), p. 2. = Dūzgelė, p. 239–242.

Mokykloms – nemokamai… Šiaurės Atėnai, 2000-04-15, Nr. 15 (505), p. 2. = Dūzgelė, p. 235–238.

Krizei graužiant. Šiaurės Atėnai, 2000-04-08, Nr. 14 (504), p. 2. = Dūzgelė, p. 206–209.

Pomirtinio gyvenimo idėja: prolegomenai. Šiaurės Atėnai, 2000-04-08, Nr. 14 (504), p. 4.

Šternas fokuse. Šiaurės Atėnai, 2000-04-01, Nr. 13 (503), p. 2.

Lokis [balandžio 1-osios proga „vertė“ G. B.]. Šiaurės Atėnai, 2000-04-01, Nr. 13 (503), p. 4.

Spauda lenkiškai. Šiaurės Atėnai, 2000-03-25, Nr. 12 (502), p. 2.

Pusiau skusta… Šiaurės Atėnai, 2000-03-18, Nr. 11 (501), p. 2.

Bernadeta [rec.: René Laurentin. Bernadetos gyvenimas, iš prancūzų k. vertė Vaclovas Šiugždinis, Vilnius: Aidai, 2000]. Šiaurės Atėnai, 2000-03-18, Nr. 11 (501), p. 4. = Dūzgelė, p. 229–231.

Šeštadienio sindromas. Šiaurės Atėnai, 2000-03-10, Nr. 10 (500), p. 2, 4.

Viena akim į „Veidą“. Šiaurės Atėnai, 2000-03-04, Nr. 9 (499), p. 2. = Dūzgelė, p. 203–206.

Sublimacija, arba chandra lietuviškai. Šiaurės Atėnai, 2000-03-04, Nr. 9 (499), p. 12. = Pabėgęs dvaras, p. 310–313. 111

Mokslas be gyvenimo [apie Mokslą ir gyvenimą]. Šiaurės Atėnai, 2000-02-19, Nr. 7 (497), p. 2.

Ar galima ant vyturėlio pykti? Šiaurės Atėnai, 2000-02-12, Nr. 6 (496), p. 2. = Dūzgelė, p. 200–203.

Dešimt metų be erdvės baimės [apie Šiaurės Atėnus]. Šiaurės Atėnai, 2000-02-05, Nr. 5 (495), p. 1.

Verslas – dienraštį, TV – savaitraštį turi. Šiaurės Atėnai, 2000-02-05, Nr. 5 (495), p. 2.

Kuris bulvarinis? Šiaurės Atėnai, 2000-01-29, Nr. 4 (494), p. 2.

Dievų skaičiuotės. Šiaurės Atėnai, 2000-01-29, Nr. 4 (494), p. 4.

Viskas apie daržoves. Šiaurės Atėnai, 2000-01-22, Nr. 3 (493), p. 2. = Dūzgelė, p. 232–234.

Armahaukas. Tašmašų religijos apmatai. Šiaurės Atėnai, 2000-01-15, Nr. 2 (492), p. 4.

Su savo veidu. Šiaurės Atėnai, 2000-01-15, Nr. 2 (492), p. 2. = Dūzgelė, p. 197–199.

Aš sutikau Naujus metus… Šiaurės Atėnai, 2000-01-08, Nr. 1 (491), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 118–123.

Įdomiai neįdomu. Šiaurės Atėnai, 2000-01-08, Nr. 1 (491), p. 11.

Odisėja nesibaigia. Metai, 2000, Nr. 12 (120), p. 145–147. / Nauja redakcija:  Po dabarties. Ant laiko ašmenų, p. 150–155.

Pamintijimai po rinkimų. Metai, 2000, Nr. 11 (119), p. 149–150. = Vilkų saulutė, p. 202–205.

Apie viltį ir neviltį. Metai, 2000, Nr. 10 (118), p. 151–152. = Vilkų saulutė, p. 198–202.

Kur daryti? Metai, 2000, Nr. 8–9 (116–117), p. 181–183. = Vilkų saulutė, p. 332–338.

Šiaurės neurotikai. Metai, 2000, Nr. 7 (115), p. 150–153.

Pokyčiai. Metai, 2000, Nr. 6 (114), p. 151–153.

Nesemiotinis kvadratas. Metai, 2000, Nr. 5 (113), p. 152–154. = Vilkų saulutė, p. 205–211.

Rankraščio pabaiga. Metai, 2000, Nr. 4 (112), p. 148–150. = Vilkų saulutė, p. 177–182.

Tarpulaikis. Metai, 2000, Nr. 3 (111), p. 150–152. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 130–149.

Lietuvių charakterio bruožai XIII-XIV a. Metai, 2000, Nr. 1 (109), p. 123–137.

 1999 

bendraautorė: Nijolė Laurinkienė / Lietuvių religija ir mitologija. Mitologijos enciklopedija, t. 2, Vilnius: Vaga, 1999, p. 235–300. pdf-logo / N. L. parašyta p. 240–242, 283–286, 288–290; G. B. parašyta p. 235–240, 242–283, 286–288, 290–300 (žr. LPRŽ).

Religijos fenomenologijos metodas ir jo taikymo baltų religijos tyrimams galimybės. Etninė kultūra ir tapatumo išraiška. Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993 ir 1995 metais: konferencijų medžiaga, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 36–41. pdf-logo

Tyla religijose: fenomenologinės klasifikacijos bandymas. Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmodernioji kultūra, Vilnius, 1999, p. 208–212. pdf-logo

Lietuvių dievų tarpusavio santykiai. Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 5, Vilnius: Gervelė, 1999, p. 176228. pdf-logo / p. 176194 = LRM, p. 150–164.

Eskulapas ir Aušautas (lietuvių ir prūsų gydymo dievo problema). Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3 (66), p. 12–14. pdf-logo = LRM, p. 171–176.

Konrado Valenrodo dvinarės struktūros. Darbai ir dienos, 1999, t. 9 (18), p. 8795.

Laiškas redaktoriui [Apie šimtą židinių]. Naujasis Židinys–Aidai, 1999, Nr. 4, p. 169–173. pdf-logo

Žilvinas ir slibinai (Drakono metams artėjant). Šiaurės Atėnai, 1999-12-18, Nr. 48 (489), p. 4, 8.

Konkurentai ir konkurentės. Šiaurės Atėnai, 1999-12-18, Nr. 48 (489), p. 10.

Iš gyvenimo dienraščių. Šiaurės Atėnai, 1999-12-11, Nr. 47 (488), p. 7.

Kartą per. Šiaurės Atėnai, 1999-12-04, Nr. 46 (487), p. 9. = Dūzgelė, p. 194–196.

Kas yra dienraštis? Šiaurės Atėnai, 1999-11-20, Nr. 44 (485), p. 2. = Dūzgelė, p. 41–44.

Religijotyra, čia ir ten. Šiaurės Atėnai, 1999-11-13, Nr. 43 (484), p. 4.

Tiūbingenas, rudens pasaka. Šiaurės Atėnai, 1999-10-30, Nr. 41 (482), p. 8; 1999-11-06, Nr. 42 (483), p. 8. = Vilkų saulutė, p. 303–320. = Dūzgelė, p. 21–41.

TV ir gyvenimas. Šiaurės Atėnai, 1999-10-23, Nr. 40 (481), p. 7.

Tiltai ir ponios. Šiaurės Atėnai, 1999-09-25, Nr. 37 (478), p. 7. = Dūzgelė, p. 189–193.

Tibetas kaip gyvenimo būdas [rec.: Jurga Ivanauskaitė. Prarasta Pažadėtoji žemė, Vilnius: Tyto alba, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-09-18, Nr. 36 (477), p. 4.

Ak, tos moterys… [rec.: Anneliese Felber. Harmonie durch Hierarchie? Das Denken der Geschlechterordnung im frühen Christentum, Wien: Wiener Frauenverlag, 1998]. Šiaurės Atėnai, 1999-09-11, Nr. 35 (476), p. 4.

Europos laikas. Šiaurės Atėnai, 1999-09-11, Nr. 35 (476), p. 2. = Dūzgelė, p. 131–133.

Serialumas. Šiaurės Atėnai, 1999-09-11, Nr. 35 (476), p. 7.

Dangus religijose. Šiaurės Atėnai, 1999-08-28, Nr. 33 (474), p. 4.

Apie prūsus – su meile ir išmone [rec.: Valdemaras Šimėnas, Vladimiras Kulakovas. Užmirštieji prūsai. Archeologija, istorija, padavimai ir turistiniai maršrutai, Vilnius: Mintis, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-08-28, Nr. 33 (474), p. 9.

Nusidavimai apie katinus. Šiaurės Atėnai, 1999-08-28, Nr. 33 (474), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 236–274.

Nacionalinio žiūrėjimo ypatumai. Šiaurės Atėnai, 1999-08-21, Nr. 32 (473), p. 7. = Dūzgelė, p. 185–189.

Lėliukai. Šiaurės Atėnai, 1999-08-21, Nr. 32 (473), p. 12. = Pabėgęs dvaras, p. 320–323.

Sanvarta [rec.: Mindaugas Bartninkas. Didžiųjų mitų keliais, Vilnius: UAB „Neįgaliųjų reabilitacija“, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-08-14, Nr. 31 (472), p. 4.

Prietarai. Šiaurės Atėnai, 1999-08-14, Nr. 31 (472), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 113–118.

„Aidai“ apie knygas [rec.: Knygų aidai. Recenzijos, apžvalgos, anotacijos, 1999, Nr. 2]. Šiaurės Atėnai, 1999-08-14, Nr. 31 (472), p. 10. Antanas Sereda

Apie žalčius ir lietuvius [rec.: Yvonne Luven. Der Kult der Hausschlange bei Letten und Litauern. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zur chtonischen Welt der Balten, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-08-07, Nr. 30 (471), p. 4.

Yra stogas arba ne. Šiaurės Atėnai, 1999-08-07, Nr. 30 (471), p. 7.

Teisuolių pasaulis. Šiaurės Atėnai, 1999-07-24, Nr. 28 (469), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 272–275.

Mirksniai. Šiaurės Atėnai, 1999-07-24, Nr. 28 (469), p. 7.

Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos (sekant Charmsu). Šiaurės Atėnai, 1999-07-17, Nr. 27 (468), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 124–145.

Karšta, bet nuobodu. Šiaurės Atėnai, 1999-07-10, Nr. 26 (467), p. 7.

Vyriški žaidimai [rec.: Ernst Jünger. Afrikietiški žaidimai, Vilnius: Tyto alba, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-06-26, Nr. 25 (466), p. 9.

Religinių turistų užrašai [rec.: Elena Kurklietytė, Vytautas Bubnys. Slaptingoji Prema, Kaunas: Santara, 1999]. Šiaurės Atėnai, 1999-06-19, Nr. 24 (465), p. 4. = Dūzgelė, p. 222–228. = NAI, p. 97–103.

KSVS. Šiaurės Atėnai, 1999-06-19, Nr. 24 (465), p. 7.

Kramtomoji guma irgi gerai. Šiaurės Atėnai, 1999-06-05, Nr. 22 (463), p. 7. = Dūzgelė, p. 181–185.

Vaikai. Šiaurės Atėnai, 1999-05-29, Nr. 21 (462), p. 1. = Vilkų saulutė, p. 47–52.

TV: nervinga ir subjektyvi. Šiaurės Atėnai, 1999-05-22, Nr. 20 (461), p. 6.

TV ir lietuviai. Šiaurės Atėnai, 1999-05-08, Nr. 18 (459), p. 8. = Dūzgelė, p. 177–180.

Moters kitokumas. Šiaurės Atėnai, 1999-05-01, Nr. 17 (458), p. 4.

Moterų pasaulėžiūros bruožai. Šiaurės Atėnai, 1999-05-01, Nr. 17 (458), p. 4. 111 = Klaipėda, 2000-09-13, p. 21 = Pabėgęs dvaras, p. 316–320.

Apie mažas mažas mirtytes. Šiaurės Atėnai, 1999-04-24, Nr. 16 (457), p. 2. = Vilkų saulutė, p. 127–130.

TV kaip ypatinga zona. Šiaurės Atėnai, 1999-04-24, Nr. 16 (457), p. 7. = Dūzgelė, p. 175–177.

Religinis sporto matmuo. Šiaurės Atėnai, 1999-04-17, Nr. 15 (456), p. 4, 11.

Karo yra daug. Šiaurės Atėnai, 1999-04-10, Nr. 14 (455), p. 7.

Televizinė daugiskaita. Šiaurės Atėnai, 1999-03-27, Nr. 12 (453), p. 7. = Dūzgelė, p. 171–174.

Žuvų taukai ir savas muilas. Šiaurės Atėnai, 1999-02-27, Nr. 8 (449), p. 7.

Balsas atsako: nežiūriu. Šiaurės Atėnai, 1999-02-13, Nr. 6 (447), p. 6.

Dievo charakterio bruožai. Šiaurės Atėnai, 1999-02-06, Nr. 5 (446), p. 4.

Maras ar balius? Šiaurės Atėnai, 1999-01-30, Nr. 4 (445), p. 2. = Dūzgelė, p. 128–131.

Fifaičių karalius ir jo dvaras [apsakymas]. Metai, 1999, Nr. 2 (98), p. 41–63. 111 111/ žr. Pabėgęs dvaras, p. 166–217.

 1998 

Apie lietuvių religijos ir mitologijos rekonstravimo galimybę. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 29–32. pdf-logo

Žemaičiai senovės baltų religiniame kontekste. Žemaičių žemė, 1998, Nr. 1, p. 811.

[Rec.:] Nino Ricci. Šventųjų gyvenimai. V.: Tyto alba, 1997; Viktor Pelevin. Čiapajevas ir Pustota. V.: Tyto alba, 1998; Alessandro Baricco. Šilkas. V.: Tyto alba, 1998. Naujasis Židinys–Aidai, 1998, Nr. 11–12, p. 514–516. Andrius Jaras pdf-logo  

Muilas, muilai, muilinyčia. Šiaurės Atėnai, 1998-12-12, Nr. 45 (439), p. 2. = Dūzgelė, p. 168–170.

Nusidavimai su dzūkais. Šiaurės Atėnai, 1998-11-14, Nr. 41 (435), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 236–274.

Kūju per širšyną? Šiaurės Atėnai, 1998-08-29, Nr. 33 (427), p. 2. = Dūzgelė, p. 58–61.

Religijos etnologija. Šiaurės Atėnai, 1998-08-15, Nr. 31 (425), p. 4.

Mitų kertelė. Šiaurės Atėnai, 1998-08-15, Nr. 31 (425), p. 4.

Šventasis Dykumų Antanas ir Sovijus. Šiaurės Atėnai, 1998-08-08, Nr. 30 (424), p. 4.

Yra tas futbolas. Šiaurės Atėnai, 1998-07-18, Nr. 28 (422), p. 2. = Dūzgelė, p. 124–127.

Dieviškoji kalba: vertimas ir vertėjai (religijų istorijos esė). Šiaurės Atėnai, 1998-07-04, Nr. 26 (420), p. 4.

Nusidavimai apie regėjimus ir praregėjimus. Šiaurės Atėnai, 1998-07-04, Nr. 26 (420), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 236–274.

Dešimt nusidavimų su kiškiais, spaudžiančių ašarą. Šiaurės Atėnai, 1998-06-27, Nr. 25 (419), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 236–274.

Baubas, maumas ir babaušis. Šiaurės Atėnai, 1998-06-13, Nr. 23 (417), p. 45. 111 / didžioji dalis straipsnio = LRM, p. 191–194.

Trys dievai bemoteriai. Šiaurės Atėnai, 1998-06-06, Nr. 22 (416), p. 4.

Mitų kertelė. Šiaurės Atėnai, 1998-06-06, Nr. 22 (416), p. 4.

Keli baisūs nusidavimai su katinais, gniaužiantys kvapą. Šiaurės Atėnai, 1998-05-23, Nr. 20 (414), p. 12. / žr. Pabėgęs dvaras, p. 236–274.

Apie pergalės tuštumą. Šiaurės Atėnai, 1998-05-02, Nr. 17 (411), p. 2. = Dūzgelė, p. 121–123.

Mitų kertelė. Šiaurės Atėnai, 1998-05-02, Nr. 17 (411), p. 4.

Sekuliariosios epochos religingumas. Šiaurės Atėnai, 1998-03-28, Nr. 12 (406), p. 4, 7. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 68–75.

Apie religijotyros naudą. Šiaurės Atėnai, 1998-03-07, Nr. 9 (403), p. 4. Antanas Sereda

Žmonės, garsai ir kvapai – atvirlaiškis dievams. Šiaurės Atėnai, 1998-03-07, Nr. 9 (403), p. 4.

Žmonių aukojimas actekuose. Šiaurės Atėnai, 1998-02-28, Nr. 8 (402), p. 4.

Apie eventualų Irako karą religijotyriniu požiūriu. Šiaurės Atėnai, 1998-02-28, Nr. 8 (402), p. 4. = Dūzgelė, p. 55–58. / Taip pat žr.: Laimanto Jonušio atsakomąjį straipsnį: Atviras laiškas Gintarui Beresnevičiui. Šiaurės Atėnai, 1998-03-07, Nr. 9 (403), p. 11.

Žaidimai sieloms ar žaidimai sielomis? Šiaurės Atėnai, 1998-02-21, Nr. 7 (401), p. 2. = Dūzgelė, p. 217–221.

Der Kleriker, arba apie palaimos neviltį. Eugenas Drewermannas: luomo savikritika ir kritika [2]. Šiaurės Atėnai, 1998-02-07, Nr. 5 (399), p. 45. / Atsakomasis Edmundo Sasnausko straipsnis: Der Kleriker, arba – tikėjimo neviltis. Šiaurės Atėnai, 1998-03-14, Nr. 10 (404), p. 4.

Der Kleriker, arba apie palaimos neviltį. Eugenas Drewermannas: luomo savikritika ir kritika. Šiaurės Atėnai, 1998-01-31, Nr. 4 (398), p. 45.

Religijos kritika. Šiaurės Atėnai, 1998-01-10, Nr. 1 (395), p. 4.

Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius. [Tomas Sakalauskas,] Duetai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, p. 171–187. Ištrauka: 111

Barbarai. Literatūra ir menas, 1998-07-25, Nr. 30 (2702), p. 12–13. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 10–28.

 1997 

Šventybė ir pasaulietiškumas: trumpas neaprėpiamos temos įvadas. [Mircea Eliade,] Šventybė ir pasaulietiškumas, Vilnius: Mintis, 1997, p. VII–XII. pdf-logo

Sakralinis karo matmuo (karas ir šventybė Šiaurės ir Vidurio Europoje nuo ankstyvųjų viduramžių iki mūsų dienų). Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 3, Vilnius: Gervelė, 1997, p. 1263. pdf-logo

Die Religionsreform des Brutenis. Res Balticae, III, 1997, p. 153–164. pdf-logo 111

[Rec.:] Susan Meredith. Pasaulio religijos. K.: Šviesa, 1997; David Self. Pasaulio religijos. V.: Alma littera, 1997. Naujasis Židinys–Aidai, 1997, Nr. 9–10, p. 421–423. Antanas Sereda pdf-logo 

[Rec.:] Mitologija šiandien: Antologija. Sudarė Algirdas Julius Greimas ir Teresa Mary Keane. V.: Baltos lankos, 1996. Naujasis Židinys–Aidai, 1997, Nr. 9–10, p. 423–424. pdf-logo

Valdovai ir protėviai. Šiaurės Atėnai, 1997-12-20, Nr. 49 (393), p. 5.

Lietuvių žyniai: ar jie buvo ir kur dingo po krikšto? Šiaurės Atėnai, 1997-12-13, Nr. 48 (392), p. 5, 10.

Lietuvos krikšto mįslės. Šiaurės Atėnai, 1997-12-06, Nr. 47 (391), p. 5.

Atlaikyti Vėlines. Šiaurės Atėnai, 1997-10-31, Nr. 42 (386), p. 1, 9. = Vilkų saulutė, p. 63–70. = Artuma, 2003 spalis, Nr. 10, p. 12–14.

Apie Perkūną [rec.: Nijolė Laurinkienė. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996]. Šiaurės Atėnai, 1997-03-08, Nr. 9 (353), p. 10. / Taip pat žr. Liaudies kūryba, 2002, t. 5, p. 450–455.

Nuo Jono Basanavičiaus iki Jono Balio [rec.: Lietuvių mitologija, t. 2, Vilnius: Mintis, 1997]. Lietuvos aidas, 1997-07-11, p. 12.

Kodėl lietuviai vandens nemėgsta. Literatūra ir menas, 1997-08-16, Nr. 33 (2653), p. 10–11. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 37–49.

Mitologijos krizė moderniojoje Lietuvoje. Literatūra ir menas, 1997-06-07, Nr. 23 (2643), p. 13; 1997-06-14, Nr. 24 (2644), p. 16. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 50–67.

Piliakalnių žmonės. Literatūra ir menas, 1997-02-22, Nr. 8 (2618), p. 11, 16. / Nauja redakcija: Ant laiko ašmenų, p. 29–36.

 1996 

Mircea Eliade: gyvenimas ir kūryba. [Mircea Eliade,] Amžinojo sugrįžimo mitas: archetipai ir kartotė, Vilnius: Mintis, 1996, p. VII– XX. pdf-logo

Angelas turi nagus (apie dievų pasiuntinį baltiškoje religinėje tradicijoje). Liaudies kultūra, 1996, Nr. 6 (51), p. 6–7. pdf-logo

Protėvių kultas. Vėlių maitinimas. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 1 (46), p. 14–16. pdf-logo

Rickoyotto šventykla. Simono Grunau aprašymas ir kultinis Šiaurės Europos kontekstas ankstyvaisiais viduramžiais. Naujasis Židinys–Aidai, 1996, Nr. 10, p. 621–629. pdf-logo

Apie vieną pergalę [In memoriam Norbertui Vėliui]. Naujasis Židinys–Aidai, 1996, Nr. 7–8, p. 505–506. pdf-logo = Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 222–226.

Mitas ir ritualas. Darbai ir dienos, 1996, t. 3 (12), p. 718. = Religijotyros įvadas, p. 189–212.

Ąžuolas baltų kultuose. Liaudies kūryba, 1996, t. 4, p. 8–15.

Baltų religijų metmenys. Metai, 1996, Nr. 8–9, p. 112–125.

Eugenas Drewermannas – katalikybės kritika ir atsinaujinimo viltis. Naujoji romuva, 1996, Nr. 5–6, p. 55–58. pdf-logo

Dievo idėja baltų kultūriniame gyvenime. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, XI, 1997, p. 31–38.

Dievo idėja baltų kultūriniame kontekste. Katalikų pasaulis, 1996, Nr. 2, p. 5–6.

Riterių laužai, arba Švytuoklė negali nešvytuoti? Šiaurės Atėnai, 1996-05-25, Nr. 21 (315), p. 10.

 1995 

Sielos fenomenologijos įvadas. Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t. 1, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 49–139. pdf-logo / p. 77101 = LRM, p. 264–290.

Suprasti religiją? Religijotyra: nuo mąstymo apie kaitą iki mąstančiojo kaitos. Kultūra ir religija, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 311–330. pdf-logo

„Kvailas velnias“: vaizdinio kilmės problema. Dangaus ir žemės simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 4], Vilnius: Academia, 1995, p. 179–189.

Vaikystės pabaigai [Hermanno Hesse’s „Narcizas ir Auksaburnis“]. Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 9, p. 693–695. Andrius Jaras pdf-logo

Lietuvių mitologija XIX amžiuje [rec.: Lietuvių mitologija, t. 1, Vilnius: Mintis, 1995]. Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 9, p. 699–702. pdf-logo

Nemirtingoji deivės epocha [rec.: Vincas Vyčinas. Didžiosios Deivės epocha, Vilnius: Mintis, 1994]. Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 5, p. 436–437. Antanas Sereda pdf-logo

Meilė ir mirtis kare: unio mystica (baltų ir slavų medžiagos pagrindu). Metai, 1995, Nr. 1, p. 128–132.

Ponas Tvardauskas Mėnulyje. Šiaurės Atėnai, 1995-10-21, Nr. 41 (285), p. 9.

Pasaka kaip likimas. Eugeno Drewermanno pasakų interpretacija. Šiaurės Atėnai, 1995-10-14, Nr. 40 (284), p. 8–9.

Gyventi pagal precedentą, arba Mito alkis [rec.: Michel Tournier. Penktadienis, arba Ramiojo vandenyno limbai, Vilnius: Alma littera, 1995]. Šiaurės Atėnai, 1995-09-16, Nr. 36 (280), p. 10.

Kriviai ir druidai. Šiaurės Atėnai, 1995-03-04, Nr. 9 (253), p. 5.

Žmonių aukos Lietuvoje (2). Šiaurės Atėnai, 1995-02-18, Nr. 7 (251), p. 5.

Žmonių aukos Lietuvoje. Šiaurės Atėnai, 1995-02-11, Nr. 6 (250), p. 5.

Nekromantija: pranašauja vėlės. Šiaurės Atėnai, 1995-02-04, Nr. 5 (249), p. 5.

Mergaičių žudymas Prūsijoje. Šiaurės Atėnai, 1995-01-28, Nr. 4 (248), p. 5.

„Zuikių dievas“: realija ar nesusipratimas? Šiaurės Atėnai, 1995-01-21, Nr. 3 (247), p. 5.

Slotrazis, szlotrazys, vanta. Šiaurės Atėnai, 1995-01-14, Nr. 2 (246), p. 5.

Augurai Kuršiuose? Paukščiai ir būrimas iš jų. Šiaurės Atėnai, 1995-01-07, Nr. 1 (245), p. 1.

Hölderlinas ir dievai. [Friedrich Hölderlin,] Eilėraščiai, Vilnius: Aidai, 1995, p. 220–230. pdf-logo

* * *

Drevermanas: Religiniai vaizdiniai – archetipai ar istorija? Dr. G. Beresnevičiaus paskaitų (Eugenas Drevermanas (Eugen Drewermann). Gelminė psichoanalizė ir egzegezė), skaitytų 1995 m. Vytauto Didžiojo Universitete, ištraukų serija. Publikacijos parengtos pagal G. Beresnevičiaus paskaitų klausiusio vieno Kauno kunigų seminarijos studento savilaidos būdu išspausdintus užrašus: 111111111111111111111111111111111111111111111

* * *

 1994 

Religijos reforma Prūsijoje ankstyvaisiais viduramžiais. Prūsijos kultūra [Senovės baltų kultūra, t. 3], Vilnius: Academia, 1994, p. 91–106.

Vakarų baltų (prūsų) religijų istorijos bruožai nuo žalvario amžiaus iki Christburgo sutarties. Prūsijos kultūra [Senovės baltų kultūra, t. 3], Vilnius: Academia, 1994, p. 167–182.

Pirmoji misija: šventasis Vaitiekus Prūsijoje. Prūsijos kultūra [Senovės baltų kultūra, t. 3], Vilnius: Academia, 1994, p. 211–220. / Pirminis straipsnio variantas: Šventasis Vaitiekus Prūsijoje. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 4, p. 19–24. pdf-logo

Dievas žaidžia „klases“? Religijos fenomenologija, arba Realizmas prieš pozityvizmą XX a. religijotyroje. Naujasis Židinys–Aidai, 1994, Nr. 9–10, p. 20–37. pdf-logo = Religijotyros įvadas, p. 315–350.

Laiškas redaktoriui [Apie Lenkijos atradimą]. Naujasis Židinys–Aidai, 1994, Nr. 5, p. 1–5. = Dūzgelė, p. 44–54.

Šventybė profanybėje. Naujasis Židinys–Aidai, 1994, Nr. 2, p. 16–23. pdf-logo

Dievas raitelis. Kultūros barai, 1994, Nr. 4, p. 43–45. pdf-logo

Sugrįžę dievai [apie A. Šmulkščio–Paparonio lietuvių epą]. Literatūra ir menas, 1994-03-12, p. 11.

Žaibuojantis kryžius. Šiaurės Atėnai, 1994-01-21, Nr. 3 (199), p. 5.

 1993 

Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: siela ir gamtos elementai. Liaudies kultūra, 1993, Nr. 1 (28), p. 11–15.

Eugenas Drewermannas apie gyvūnų nemirtingumą. Šiaurės Atėnai, 1993-11-05, Nr. 43 (188), p. 6.

Rojaus nagai arba grotesko teologija: lietuviškosios antropogonijos prasmės. Šiaurės Atėnai, 1993-09-24, Nr. 37 (182), p. 3.

Pirmadievių lemtis. Šiaurės Atėnai, 1993-02-19, Nr. 7 (152), p. 1.

Lietuvių etninė kultūra… Kas tai? [rec.: Irena Čepienė. Lietuvių etninės kultūros istorija, Kaunas: Šviesa, 1992] Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 11, p. 86–87. Antanas Sereda pdf-logo

Trys T. mirtys. Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 10, p. 29–35. Andrius Jaras pdf-logo

Moteris ir vanduo [rec.: Jurga Ivanauskaitė. Ragana ir lietus, Vilnius: Vaga, 1993]. Naujasis židinys–Aidai. 1993, Nr. 10, p. 8285. Andrius Jaras pdf-logo

„Nepartinė religijotyra“… Ar ji įmanoma? Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 6, p. 86–87. Antanas Sereda pdf-logo

Laiškas redaktoriui [Apie Vokietiją]. Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 5, p. 1–3. = Dūzgelė, p. 18–24.

Paleolitas ir lietuvių dangaus dievas: religijų istorijos apybraiža. Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 5, p. 27–30. Antanas Sereda pdf-logo

Senosios kultūros studijos [rec.: Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra ir Senovės baltų simboliai, Vilnius: Academia, 1992]. Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 4, p. 80–82. Antanas Sereda pdf-logo

Laukta ir pajuokta knyga [rec.: Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 1, Lietuvių mitologija, Vilnius: Mintis, 1992]. Naujasis Židinys–Aidai, 1993, Nr. 3, p. 84–85. Antanas Sereda pdf-logo

Nuo Pehlevi iki Ožkabalių: individualios eschatologijos įvaizdžių sąsajos Irano arijų ir lietuvių religijose. Akademikas, 1993, Nr. 2.

 1992 

Baltiškų simbolių dinamika. Senovės baltų simboliai [Senovės baltų kultūra, t. 2], Vilnius: Academia, 1992, p. 42–55.

Sovijaus mitas kaip senosios baltiškos kultūros šifras. Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra [Senovės baltų kultūra, t. 1], Vilnius: Academia, 1992, p. 88–107. pdf-logo

Tikėjimai metampsichoze senovės lietuvių pasaulėžiūroje. Liaudies kūryba, 1992, t. 3, p. 65–91.

Kas yra religija. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 10, p. 16–25. pdf-logo

Carlos Castaneda pasauliai. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 9, p. 77–78. Antanas Sereda pdf-logo

Šventybės fenomenas. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 6, p. 18–27. pdf-logo / Didžioji dalis straipsnio vėliau panaudota knygoje Religijotyros įvadas, p. 73–99.

Johanneso Lanzebergo „Perbėgėlių psichologija“ [„spaudai parengė“ „Andrius Jaras“]. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 6, p. 36–43. Johannesas Lanzebergas pdf-logo

Šeši tomai apie šventybę [rec.: Trattato di antropologia del sacro, diretto da Julien Ries, Milano, 1989– ]. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 6, p. 78–79. Antanas Sereda pdf-logo

Baltų religinės reformos ir jų iniciatoriai. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 4, p. 9–22. pdf-logo

Šventės ir aplink jas [rec.: Juozas Kudirka.: Velykų šventės, Vilnius: Mintis, 1990; Vėlinės, Vilnius: Mokslas, 1991; Kūčių naktis, Vilnius: LLKC ir firma „Vizija“; Nijolė Marcinkevičienė. Rasos. Joninės. Kupolės, Vilnius: LLKC, 1991]. Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 3, p. 76–77. Antanas Sereda pdf-logo

Drewermanno byla tik prasideda? Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 1, p. 61–63. pdf-logo

Laiškai ar slapraščiai? [rec.: Laima Nakaitė. Žalvariniai senolių laiškai, Vilnius: Vyturys, 1991] Naujasis Židinys–Aidai, 1992, Nr. 1, p. 77. Antanas Sereda pdf-logo

Víenos kultūrinės istorinės etnologijos mokykla. [Vytautas Jonas Bagdanavičius,] Kultūrinės gelmės pasakose (keturių dalių tautosakinė-teologinė studija), 1 dalis: Mokytojo variantai, Vilnius: Taura, 1992, p. 202–207.

Transcendentinis kultūros matmuo. Salos (rašymai, vertiniai, atvaizdai), Kaunas: Šviesa, 1992, p. 30–33. pdf-logo

 1991 

Gediminas ir Lizdeika. Miestelėnai („Tauros“ almanachas), Vilnius: Taura, 1991, p. 85–92. pdf-logo

Piligrimystė baltų religijoje. Lapkričio Sinoikija. Antroji religijos, filosofijos ir bažnytinio meno studijų savaitė [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Stasio Šalkauskio fondo leidykla, 1991, p. 162–167. pdf-logo

Gyvūnų sielos senovės lietuvių religijoje: religijų istorijos apybraiža. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 10, p. 23–25. pdf-logo

Teologas iš Paderborno, su kuriuo dar susitiksime [apie Eugeną Drewermaną]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 10, p. 50–53. Antanas Sereda pdf-logo

ПАN MEГАΣ. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 8, p. 27–32. Andrius Jaras pdf-logo

Vienišųjų kelias [Hermanno Hesse‘s „Demianas“ ir „Sidharta“]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 7, p. 60–63. Andrius Jaras pdf-logo

Žyniai ir valdovai: du baltų visuomenės sąrangos modeliai legendinėje tradicijoje. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 6, p. 17–21. pdf-logo

Paspendus pinkles vėjui… [rec.: Kornelijus Platelis. Būstas prie Nemuno (Esė apie kultūros ekologiją), Vilnius: Vyturys, 1989]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 2, p. 58–59. Andrius Jaras pdf-logo

Kosmogonijos pėdsakai [rec.: Nijolė Laurinkienė. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose, Vilnius: Vaga, 1990]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 2, p. 59–60. Antanas Sereda pdf-logo

Virsmų vieta [rec.: Algirdas Patackas. Aleksandras Žarskus. Gimties virsmas, Vestuvinis virsmas, Mirties virsmas, 1989–1990]. Naujasis Židinys, 1991, Nr. 2, p. 61–63. Antanas Sereda pdf-logo

Pasaulio sukūrimas senovės lietuvių religijoje (religinė-etnologinė apybraiža). Naujasis Židinys, 1991, Nr. 1, p. 8–17. pdf-logo

Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: sielos substancialumas. Lituanistica, 1991, Nr. 4 (8), p. 58–63.

Simboliai – sustingę ir judantys. Krantai, 1991, Nr. 3, p. 2–9.

Patarimai ir pasergėjimai visokie. Keturi vėjai, 1991, Nr. 5. 111 / žr. Pabėgęs dvaras, p. 218–229.

 1990 

Kai kurie indoeuropiečių universalūs provaizdžiai kaip filosofinio ir mitologinio mąstymo pamatas. Problemos, Nr. 42, 1990, p.  39–42. pdf-logo111

Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: sielos struktūra. Lituanistica, 1990, Nr. 2, p. 87–96.

Tėviškė kaip dovana (baltų religijos ir kultūros istorijos apybraiža). Kauno aidas, 1990, Nr. 13 (57), p. 8. 111pdf-logo

Kęstučio priesaika. Kauno aidas, 1990, Nr. 19 (63), p. 7. 111

 1989 

Prūsų pagonybės reforma: Videvutis ir Brutenis. Sietynas: jaunųjų kultūros mėnraštis, 1989, Nr. 5, p. 72–93.

Senovės lietuvių religijos pagrindinis posūkis (pasaulio desakralizacija senojoje lietuvių religijoje). Lapkričio Sinoikija. Pirmoji religijos, filosofijos ir bažnytinės muzikos studijų savaitė [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Stasio Šalkauskio fondo leidykla, 1989, p. 136–145. pdf-logo

Atvirkštinio pasaulio modelis senųjų lietuvių pasaulėžiūroje. Mokslas ir technika, 1989, Nr. 1, p. 45. 111111

* * *

Kìta (garsas ir vaizdas)

2014-06-26 Lietuvių išeivio etnologo, teologo Vytauto Jono Bagdanavičiaus paskaita apie lietuvių būdą, skaityta 1977 m. Čikagos lituanistikos institute. Autorių pristato (≈1998 m.) religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, tekstą skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius. LRT radijo laida „Kasdienybės kultūra“  audio_file

2007-01-08 Apie Gintarą Beresnevičių. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, kultūros istorikas doc. dr. Vytautas Ališauskas, filologas Bronys Savukynas, etnologas dr. Pranas Vildžiūnas. LRT laida „Amžių šešėliuose“

2005-12-19 Paskutiniai Europos pagonys. Lietuviškoji tapatybė. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, filosofė dr. Nerija Putinaitė, religijotyrininkas dr. Gintaras Beresnevičius, archeologas dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikas dr. Darius Baronas. LRT laida „Amžių šešėliuose“

2004-06-07 Broliai ir seserys. Kalba: laidos vedėjas, istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, archeologas dr. Gintautas Vėlius, archeologas prof. dr. Aleksiejus Luchtanas, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, istorikas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius, religijotyrininkas dr. Gintaras Beresnevičius (nuo 21:25 iki 47:10). LRT laida „Būtovės slėpiniai“ Perrašas: Senoji lietuvių religija sukūrė Lietuvą. Alkas, 2011-07-09. 111

2002-05-13 „Ramuva“. Etnokultūra ar religija? (kalba Gintaras Beresnevičius, Jonas Vaiškūnas, Ignas Narbutas). LRT laida „Etnokultūros ratas“

2002-01-07 Lietuvių dievų panteonas. LRT laida „Etnokultūros ratas“

2001-10-29 Daina, mirtis, tradicija (kalba Bronė Stundžienė, Gintaras Beresnevičius, Marija Liugienė, Žemyna Trinkūnaitė). LRT laida „Etnokultūros ratas“ 

2000 Velnias ikikrikščioniškoje lietuvos kultūroje. LRT radijo laida „Šaltiniai“ audio_file

1999-09-15 Diskusija apie baimę (kalba Gintaras Beresnevičius, Vanda Juknaitė ir kt.). LRT laida „Nuojautos“

1992 Senovės lietuvių sielos samprata. LRT radijo laida „Žodžiai į sielą“  audio_file

* * *

Sudarė Ignas Šlajus

[Į viršų]