Algirdas Julius Greimas (1917–1992)

Vikipedija

Atnaujinta 2020-09-10

Kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos, II tomas. Sudarė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Baltos lankos, 2019. – 709 p.

Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos, I tomas. Sudarė Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Baltos lankos, 2017. – 616 p.

Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai (1988–1992). Sudarė Aleksandra Kašubienė. Vilnius: Baltos lankos, 2008. – 240 p.

Lietuvių mitologijos studijos. Sudarė Kęstutis Nastopka. Vilnius: Baltos lankos, 2005 – 750 p. pdf-logo [toliau: LMS] / Gintaro Beresnevičiaus rec.: Žaibuojančios intuicijos ir struktūros. Šiaurės Atėnai, 2006-06-03, Nr. 799 111 ir Dainiaus Razausko rec.: Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno. Kultūros barai, 2007, Nr. 1, p. 83–92. pdf-logo

Struktūrinė semantika: metodo ieškojimas. Iš prancūzų kalbos vertė Kęstutis Nastopka. Vilnius: Baltos lankos, 2005. – 355 p. / Klauso Hegerio apžvalga: A. J. Greimas ir struktūrinė semantika. Metmenys, 1970, Nr. 19, p. 166–169. pdf-logo

Apie netobulumą. Vilnius: Baltos lankos, 2004. – 109 p. [patikslintas vertimas] = Iš arti ir toli, p. 173–240.

Baimės ieškojimas [Semiotika, 7]. Vilnius: Baltos lankos, 1999. – 104 p. [Greimo tekstas] = Semiotika, p. 183–220. = LMS, p. 493–531. / Turinys pdf-logo

Gyvenimas ir galvojimas: straipsniai, esė, pokalbiai. Sudarė ir įžanginį straipsnį parašė A. Sverdiolas. Vilnius: Vyturys, 1998. – 222 p. [toliau: Gyvenimas ir galvojimas; didesnė dalis straipsnių jau spausdinti Iš arti ir toli] / Turinys pdf-logo

bendraautorius: Saulius Žukas / Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros bruožai. Iš prancūzų kalbos vertė R. Ramunienė ir B. Savukynas. Vilnius: Baltos lankos, 1993. – 160 p. = La Lituanie: Un des Pays Baltes. Vilnius: Baltos lankos, 1993. – 216 p.

Iš arti ir toli: literatūra, kultūra, grožis. Straipsnių rinkinys. Sudarė ir įvadą parašė S. Žukas. Vilnius: Vaga, 1991. – 525 p. [toliau: Iš arti ir toli] / Turinys pdf-logo  ir Alinos Staknienės apžvalga: Nuo semiotinio kvadrato iki estetikos skrydžių: A. J. Greimas iš arti ir toli. Metmenys, 1992, Nr. 63, p. 164–172. pdf-logo

Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones. Vilnius–Chicago: Mokslas – Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1990. – 527 p. pdf-logo [toliau: TAB] = LMS, p. 25–492, 705–719. / Pirmoji knygos dalis (p. 5–342) perspausdinta iš: Apie dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1979. – 360 p. / Eglės Viktorijos Žygaitės rec.: Norberto Vėliaus ir Algirdo J. Greimo knygos apie lietuvių tautosaką/mitologiją. Metmenys, 1980, Nr. 40, p. 172–183. pdf-logo ; Aleksanderio Lermano (Alexander Lehrman) ir Tomo Venclovos rec.: Algirdo J. Greimo mitologinių studijų klausimu. Lituanistikos instituto 1981 metų suvažiavimo darbai. Chicago, 1985, p. 243–259. / Angliškas knygos vertimas: Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology. Translated by Milda Newman. Bloomington: Indiana University Press, 1992. – 248 p.

Semiotika. Darbų rinktinė. Sudarė, įžanginį straipsnį parašė ir vertė R. Pavilionis. Vilnius: Mintis, 1989. – 396 p. [toliau: Semiotika]

* * *

Straipsniai ir kìta

2017

Neskelbta Greimo recenzija apie Jono Balio Lietuvių tautosakos skaitymus (parengė Jūratė Levina). Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 235–238. pdf-logo 

Trys laiškai apie laisvę ir mitus (parengė Giedrė Šmitienė). Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 213–219. pdf-logo

2003

[Palemono giminės genealogija]. Kultūros barai, 2003, Nr. 1, p. 70–76. = LMS, p. 574–587.

Apie nykštuką ir Grigo ratus: lietuviškojo Hermio beieškant. Baltos lankos, 2003, Nr. 17, p. 81­–115. [Su Kęstučio Nastopkos įžanga „Mito atkūrimas“, p. 75–80] pdf-logo = LMS, p. 588–617.

2002

Laiškai Marijai Gimbutienei. [Marija Gimbutienė,] Laimos palytėta: straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai, Vilnius: Scena, 2002, p. 170–173.

1998

Gedimino sapnas (lietuvių mitas apie miesto įkūrimą: analizės bandymas). Kultūros barai, 1998, Nr. 8–9, p. 65–75. [iš prancūzų kalbos vertė Kęstutis Nastopka] = LMS, p. 549–573.

1997

Iš Algirdo J. Greimo laiškų kalbininkui [B. Savukynui; su B. Savukyno prierašu]. Kultūros barai, 1997, Nr.3, p. 71–75. pdf-logo

1996

Apie atsitiktinumus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose. Georges‘o Dumézilio teksto analizė. Mitologija šiandien. Antologija, Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 11–49. [iš prancūzų kalbos vertė Saulius Žukas ir Marius Daškus] pdf-logo

Apie dievus ir žmones (Pratarmė). Mitologija šiandien. Antologija, Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 194–215. pdf-logo = TAB, p. 9–31.

1994

Mito balsai Lietuvoje. Susitikimai su Algirdu Juliumi Greimu. Tautosakos darbai, 1994, t. 3 (10), p. 22–52. [iš prancūzų kalbos vertė Gražina Kadžytė] pdf-logo = LMS, p. 660–698. [patikslintas vertimas]

1993

Žvėrūna Medeina. Baltos lankos, 1993, Nr. 3, p. 77­–93 + pirmasis straipsnio variantas, p. 93–111. pdf-logo = LMS, p. 535–548, 641–659. [nauja redakcija]

1992

Iš neskelbtų A. J. Greimo laiškų (apie tikėjimą). Literatūra ir menas, 1992-07-25, p. 12.

Iš A. J. Greimo prisiminimų apie rezistenciją (pokalbio su S. Žuku 1988 m. fragmentai). Kultūros barai, 1992, Nr. 3, p. 44–47.

Paskutinis A. J. Greimo interviu (užrašė L. Teiberis). Lietuvos aidas, 1992-03-03.

Kas jis – žmogaus dvasingumas? (pokalbis su A. J. Greimu). [Tomas Sakalauskas,] Išmintingųjų puota, Vilnius: Spindulys, 1992, p. 13–15.

1990

Šis tas apie kultūrą. Metmenys, 1990, Nr. 59, p. 14–27. pdf-logo = Gyvenimas ir galvojimas, p. 194–206. = Baltos lankos, 1991, Nr. 1, p. 5–15.

Neaiškus žodžio statusas. Lituanistica, 1990, Nr. 1, p. 68.

Europa be europiečių [rec.: Marija Gimbutas. The Language of the Goddess, San Francisco: Harper and Row, 1989]. Metmenys, 1990, Nr. 59, p. 157–161.pdf-logo = Baltos lankos, 1991, Nr. 1, p. 214–218.

1989

Antanas Smetona ir kas toliau. Kultūros barai, 1989, Nr.5, p. 56–58. pdf-logo = Iš arti ir toli, p. 253–262.

Lietuviškai galvoti. Krantai, 1989, Nr.10, p. 65–66.

1988

Folkloras ir mitologija: metodo problemos. Kultūros barai, 1988, Nr. 12, p. 32–33. [iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Navakauskienė] = LMS, p. 699–703.

1986

Velinas [Velnias] ir Kalevelis. Metmenys, 1986, Nr. 52, p. 98–122. = TAB, p. 399–421. = LMS, p. 401–423.

Intelektualinės autobiografijos bandymas: II [Algirdą J. Greimą kalbina Vytautas Kavolis]. Metmenys, 1986, Nr. 51, p. 21–30. pdf-logo = Iš arti ir toli, p. 28–37. = Gyvenimas ir galvojimas, p. (7)–24.

1985

Intelektualinės autobiografijos bandymas: I [Algirdą J. Greimą kalbina Vytautas Kavolis]. Metmenys, 1985, Nr. 50, p. 10–20. pdf-logo = Iš arti ir toli, p. 18–27. = Gyvenimas ir galvojimas, p. 7–(24).

Štai ką rugelis kalbėjo… Javai ir jų globėjai. Metmenys, 1985, Nr. 49, p. 106–122. = TAB, p. 477–492. = LMS, p. 477–492.

1983

Dievai viešpačiai. Metmenys, 1983, Nr. 46, p. 38–58. = TAB, p. 379–396. = LMS, p. 381–398.

1978

Aušrinė ir Laima. Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietuvių mitologijoje [3/4]. Metmenys, 1978, Nr. 36, p. 38–81. = TAB, p. 185–217. = LMS, p. 192–224.

1977

Aušrinė ir Laima. Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietuvių mitologijoje [2/4]. Metmenys, 1977, Nr. 34, p. 35–85. = TAB, p. 141–184. = LMS, p. 151–191.

Aušrinė ir Laima. Gyvenimo ir mirties, likimo ir laimės samprata lietuvių mitologijoje [1/4]. Metmenys, 1977, Nr. 33, p. 95–132. = TAB, p. 113–141. = LMS, p. 123–150.

1976

Vulcanus Jagaubis. Ugnis szwenta, Feuer-Gott. Metmenys, 1976, Nr. 32, p. 58–83. = TAB, p. 293–313. = LMS, p. 297–316.

1975

Tawals – deus auctor facultatum. Baltistica, 1975, t. 11 (2), p. 181–184. pdf-logo

1974

Kaukai ir aitvarai. Antroji dalis: Aitvaras. Metmenys, 1974, Nr. 28, p. 22–67. = TAB, p. 72–109. = LMS, p. 86–120.

1972

Kaukai ir aitvarai. Pirmoji dalis: kaukai. Metmenys, 1972, Nr. 24, p. 50–96. = TAB, p. 35–71. = LMS, p. 51–85.

1970

Apie folklorą, religiją ir istoriją. Metmenys, 1970, Nr. 19, p. 32–51. pdf-logo = Gyvenimas ir galvojimas, p. 72–87.

1969

[Ž. Mikšio] Pasikalbėjimas su A. J. Greimu apie semantiką, struktūralizmą ir semiotiką. Metmenys, 1969, Nr. 17, p. 18–23. pdf-logo = Gyvenimas ir galvojimas, p. 25–30.

1966

Mitai ir ideologijos. Metmenys, 1966, Nr. 12, p. 9–27. pdf-logo = Iš arti ir toli, p. 353–368. = Gyvenimas ir galvojimas, p. 111–126.

1949

Lietuvių kultūros pūdymuose. Viltis, 1949, Nr. 1.

* * *

Kìta (garsas ir vaizdas)

Dokumentinis filmas Didysis prasmės ieškotojas (1991)

[Į viršų]