Norbertas Vėlius (1938–1996)

1993 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Vikipedija

Atnaujinta 2020-09-20

Kìta (garsas ir vaizdas)

* * *

Knygos

Baltų mitologija iš sakalo skrydžio. Parengė Pranas Vildžiūnas. Vilnius: Aidai, 2012. – 556 p. [toliau: BMSS] / Turinys pdf-logo

Chtoniškoji lietuvių mitologija. Parengė Pranas Vildžiūnas. Vilnius: Aidai, 2011. – 656 p. [toliau: ChtLM] / Turinys pdf-logo

Tikras karalius, kuris bijo mašinų ir elektros [autorinės pasakos]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – 55 p.

Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio velnio analizė. Vilnius: Vaga, 1987. – 319 p. pdf-logo = ChtLM, p. 263–626. / Jono Balio rec.: Lietuviško velnio istorija. Varpas, Chicago, 1987, Nr. 22, p. 128–136; Broniaus Genzelio rec.: Štrichai velnio portretui. Pergalė, 1987, Nr. 12, p. 171–174; Kazio Grigo rec.: Velnias – dievas, velnias – nelabasis. Gimtasis kraštas, 1987-11-19/25, p. 8; taip pat: Liaudies kūryba, 1992, t. 3, p. 267–268; Albino Rekašiaus rec.: Nauja lietuvių mitologijos studija. Literatūra ir menas, 1987-11-21, p. 5; autoriaus pasisakymas: Susipažinkite: velnias. Naujos knygos, 1986, Nr. 10, p. 15.

Senovės baltų pasaulėžiūra: struktūros bruožai. Vilnius: Mintis, 1983. – 309 p. pdf-logo = BMSS, p. 9–242. / Jono Balio rec.: Aidai, 1985, Nr. 2, p. 95–102; Laimutės Balode‘s rec.: Pėtijums par seno baltu pasaules uzskatu. Karogs, Rīga, 1984, Nr. 7, p. 195–197; Ramūno Bogdano rec.: Mitinio pasaulio paieškos. Pergalė, 1983, Nr. 8, p. 179–180; Marcelijaus Martinaičio rec.: Ar sena senoji pasaulėžiūra? Kultūros barai, 1983, Nr. 10, p. 70–73; Vacio Miliaus rec.: Studija apie mūsų protėvių pasaulėžiūrą. Gimtasis kraštas, 1983-05-05, p. 5; Antano Rybelio rec.: Kaip gyveno ir mąstė mūsų protėviai. Naujos knygos, 1982, Nr. 10, p. 22–23; Krescencijaus Stoškaus rec.: Trys baltų regionai ir trys orientacijos. Literatūra ir menas, 1983-07-09, p. 6; autoriaus pasisakymas: Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr. 3, p. 26–27. / Angliškas knygos vertimas: The World Outlook of the Ancient Balts. Vertė D. Tekorienė. Vilnius: Mintis, 1989. – 324 p. / Vinco Vyčino rec.: Angliškas veikalas apie baltų mitologiją. Varpas, Chicago, 1990, Nr. 25, p. 106–118.

Mitinės lietuvių sakmių būtybės: Laimės. Laumės. Aitvarai. Kaukai. Raganos. Burtininkai. Vilktakiai. Vilnius: Vaga, 1977. – 334 p. pdf-logo = ChtLM, p. 15–262. / Jono Balio rec.: Mitologija ir propaganda. Draugas, Čikaga, 1978-01-13, p. 4; Broniaus Genzelio rec.: Senosios pasaulėžiūros rekonstrukcija. Kultūros barai, 1978, Nr. 5, p. 69; Kazio Grigo rec.: Apie sakmes ir mitus. Gimtasis kraštas, 1978-03-23, p. 6; Leonardo Saukos rec.: Nepaprasti sakmių personažai. Literatūra ir menas, 1978-03-11, p. 10; Eglės Viktorijos Žygaitės rec.: Norberto Vėliaus ir Algirdo J. Greimo knygos apie lietuvių tautosaką/mitologiją. Metmenys, 1980, Nr. 40, p. 172–183. pdf-logo

* * *

Lietuvių mitologija, t. 3. Sudarė N. Vėlius ir G. Beresnevičius. Vilnius: Mintis, 2004. – 605 p. pdf-logo = Lietuvių mitologija: iš Norberto Vėliaus palikimo, t. 3. Vilnius: Mintis, 2015. – 576 p. / Linos Būgienės rec.: Didžių darbų tąsa. Šiaurės Atėnai, 2004-08-21, Nr. 713. 111 ; Prano Vildžiūno rec.: Apie mitologinę stagnaciją. Knygų aidai, 2004, Nr. 2–3, p. 10–14.

Lietuvių mitologija, t. 2. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mintis, 1997. – 467 p. / Turinys pdf-logo = Lietuvių mitologija: iš Norberto Vėliaus palikimo, t. 2. Vilnius: Mintis, 2014. – 448 p. / Gintaro Beresnevičiaus rec.: Nuo Jono Basanavičiaus iki Jono Balio. Lietuvos aidas, 1997-07-11, p. 12; Stasio Skrodenio rec.: Tęsiama mitologijos chrestomatija. Šiaurės Atėnai, 1998-01-10, Nr. 1 (395), p. 9.

Lietuvių mitologija, t. 1. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mintis, 1995. – 607 p. / Turinys pdf-logo = Lietuvių mitologija: iš Norberto Vėliaus palikimo, t. 1. Vilnius: Mintis, 2013. – 584 p. / Gintaro Beresnevičiaus rec.: Lietuvių mitologija XIX amžiuje. Naujasis Židinys–Aidai, 1995, Nr. 9, p. 699–702; Jurgitos Ūsaitytės rec.: Lietuviškos mitologijos pradmenys. Šiaurės Atėnai, 1995-12-23, Nr. 50 (294), p. 11; Ritos Tatariūnienės rec.: Pamatas mitologijos tyrinėjimams. Kultūros barai, 1996, Nr. 2, p. 72–73.

Naujojo chrestomatijos leidimo pristatymas 2016 m. Vilniaus knygų mugėje. Dalyvauja: dailininkė, autorinių teisių paveldėtoja Ramunė Vėliuvienė, leidyklos „Mintis“ direktorius Leonardas Armonas, dailininkas Romas Dubonis, redaktorė Vida Tunaitytė, renginio moderatorius, filosofas Naglis Kardelis.

* * *

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 4: XVIII amžius. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – 282 p. pdf-logo

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 3: XVII amžius. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 839 p. pdf-logo

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 2: XVI amžius. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. – 821 p. pdf-logo / Kęstučio Gudmanto rec.: „Šaltinių“ antrasis: pasiekimai ir trūkumai. Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 35–36; Williamo R. Schmalstiego rec. [anglų k.]: Archivum Lithuanicum, t. 5, 2003, p. 363–368.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1: nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos. Sudarė N. Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 742 p. pdf-logo / Marcelijaus Martinaičio rec.: Baltų atradimas Europoje. Šiaurės Atėnai, 1997-04-19, Nr. 15 (359), p. 10; Nikolajaus Mikhailovo rec.: Naujas stimulas baltų mitologijai tyrinėti. Kultūros barai, 1997, Nr. 12, p. 101–103; taip pat: Res Balticae, III, 1997, p. 248–250. pdf-logo ; Giedrės Bufienės rec.: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19),  p. 334–336; Angelės Vyšniauskaitės rec.: Nepamirštamas palikimas. Liaudies kultūra, 1997, Nr. 3 (54), p. 51–53; Kęstučio Gudmanto rec.: Naujasis Židinys–Aidai, 1998, Nr. 1–2, p. 70–76.

* * *

Straipsniai ir kìta

2014

Senieji vestuvinių dainų ir papročių semantikos klodai. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 97–172. pdf-logo / Bronės Stundžienės įvadas: Iš nebaigtos Norberto Vėliaus dainų studijų bylos. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 89–96. pdf-logo ; dėl šio straipsnio istorijos taip pat žr. žemiau (1998 m.)

2013

Žvilgsnis į senąją baltų mitologiją [1990 m. pokalbis su Jolanta Treile]. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6 (153), p. 6367. [iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas] pdf-logo

2000

О семантике припева lado в литовских сутартинес. Балто-славянские исследования 19981999, XIV, Москва: Индрик, 2000, c. 189–196. pdf-logo

1999

Kalba, pasakyta 1993 metais J. Basanavičiaus premijos laureatų vakare. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 332–338.

Įžangos žodis 1996 m. surengtoje konferencijoje „Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje: pakilimas ar nuosmukis?“ Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 339–344. = Žingsniai, Vilnius, 1996, p. 2 = Švietimo darbai, 1996, t. 4, p. 20–22.

Pokalbis su archeologijos profesore Marija Alsekaite-Gimbutiene, įvykęs 1993 metų birželio mėnesį Lietuvos švietimo ir kultūros ministerijoje. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 346–362.

Pasakojimas apie Velykas ir kitas lietuvių šventes. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 363–374.

Kalba, pasakyta vakare „Čiulba ulba sakalas“ 1994 metų gruodžio 16 dieną. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 375–381.

Pokalbis su antropologe Liucija Baškauskaite. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 382–389.

Apie linkėjimus. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 390–392.

Apie etninę kultūrą [pokalbis su N. Vėliumi]. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 393–400.

Apie naujas knygas „Lietuvininkų kraštas“ ir „Lietuvininkų žodis“. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 401–405.

Apie mitinį laiko suvokimą. Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 406–409.

1998

Apie lietuvių sutartinių priedainio lado semantiką. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 22–28. = BMSS, p. 415–422.

Vestuvinių papročių pasaulis. Darbai ir dienos, 1998, t. 6 (15), p. 171178. = BMSS, p. 402–414. / Per VII-uosius Norberto Vėliaus skaitymus (2014 m. balandžio 10 d.) gerb. Ramunė Vėliuvienė išreiškė apgailestavimą, kad BMSS perspausdintas senasis N. Vėliaus straipsnio variantas, nors buvo ketinta išspausdinti dar neskelbtą visą šio straipsnio rankraštį. Tą padaryti sutiko žurnalo Tautosakos darbų redkolegija. Ir padarė: žr. aukščiau (2014 m.)

Древние смысловые пласты литовских святочных песен. Балто-славянские исследования 1997 [= t. 13], Москва: Индрик, 1998, c. 334–349. pdf-logo

1996

Baltų religijos ir mitologijos šaltinių pobūdis. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I: nuo seniausiųjų laikų iki XV amžiaus pabaigos, sudarė N. Vėlius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 22–49. pdf-logo = BMSS, p. 245–275.

Jonas Basanavičius – mitologas. Liaudies kultūra, 1996, Nr. 1 (46), p. 89. pdf-logo 

Mitinė leksika Jokūbo Brodovskio žodyne. Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 67–71. pdf-logo = BMSS, p. 319–323.

Gotfrydas Ostermejeris – lietuvių mitologijos tyrinėtojas. [G. Ostermejeris,] Rinktiniai raštai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 5–9. = BMSS, p. 324–328.

Sugrįžimo iš jungtuvių – jaunosios apdovanojimo dainos. Lietuvių liaudies dainynas, t. XI: Vestuvinės dainos, kn. 5, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 6–16.

Marija Gimbutas: The Investigator of Baltic Mythology [The Indo-Europeanization of Northern Europe. Papers Presented of the International Conference held at the University of Vilnius, Lithuania, September 1–7, 1994]. Journal of Indo-European Studies, Monograph No. 17, Washington, D.C.: Institut for Study of Man, 1996, p. 181–190.

1995

Baltų mitologija iš sakalo skrydžio [apie M. Gimbutienės tyrinėjimus]. Tautosakos darbai, 1995, t. 3 (10), p. 11–21. pdf-logo = BMSS, p. 353–363.

Gyvenimas, skirtas tautosakai [apie Kazį Grigą]. Tautosakos darbai, 1995, t. 3 (10), p. 237–241. pdf-logo

Senosios lietuvių religijos ir mitologijos tyrimo metmenys. Lietuvių mitologija, t. 1, Vilnius: Mintis, 1995, p. 7–31. = BMSS, p. 276–299.

Kraštovaizdy įrėžta tautos atmintis. Ežeras ant milžino delno: lietuvių liaudies padavimai, sudarė N. Vėlius, Vilnius: Mintis, 1995, p. 10–29. = Lietuvių liaudies padavimai, Vilnius: Mintis, 2010, p. 12–31.

Naujo etapo pradžia [rec.: G. Beresnevičius. Baltų religinės reformos. Vilnius: Taura, 1995]. Naujasis židinys–Aidai, 1995, Nr. 11, p. 886–887. pdf-logo

1994-ųjų Jono Basanavičiaus premija – etnologui daktarui Jonui Baliui [N. Vėliaus pristatomoji ir J. Balio atsakomoji kalbos]. Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 4–5.

Dr. Jonas Balys – Jono Basanavičiaus premijos laureatas. Atgimimas, 1995-03-01, p. 9.

Į kur pakeliui folkloro šventės? [apie diskusiją „Folkloro šventė pakeliui į ateitį“; N. Vėliaus ir kitų pasisakymai]. Šiaurės Atėnai, 1995-01-07, p. 13.

„Į televiziją aš žiūriu rimtai ir iš jos daug noriu…“ [pokalbis su N. Vėliumi]. Diena, 1995-03-22, p. 1, 3.

Mitas, paverstas tikrove [apie M. Gimbutienę]. Kauno diena, 1995-01-28, p. 17.

Velnio paikumai [pokalbis su N. Vėliumi apie kn. „Lietuvių mitologija“, t. 1]. Pirmadienis, 1995 rugpj. 28 – rugs. 3, p. 10.

1994

Velnias ir Aušrinė. Lietuvos mokslas, 1994, kn. 1(2), p. 116–129. pdf-logo

Ar bus medalis už lietuvių išgelbėjimą? [apie 1993 m. valstybinės J. Basanavičiaus premijos įteikimą kompleksinių kraštotyros ekspedicijų organizatoriams; N. Vėliaus ir kitų kalbos]. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 4, p. 1–5.

Dievų erdvė [N. Vėliaus ir kitų pasisakymai apie A. Šmulkščio-Paparonio mitologinį epą „Pasakų atošvaistos“]. Santara, 1994, Nr. 16, p. 24–32.

Kraštotyros sąjūdžio trys dešimtmečiai [N. Vėliaus ir I. Seliukaitės prisiminimai]. Respublika, 1994-02-03, p. 21.

Pokalbis ne tik apie dzūkus, bet ir apie žemaičius [pokalbis su N. Vėliumi]. Šalcinis, 1994 vasaris, p. 2. ~ Gimtinė, 1995 balandis, p. 3.

1993

Lietuvių mitologijos rekonstrukcija [apie A. J. Greimo tyrinėjimus]. Tautosakos darbai, 1993, t. 2 (9), p. 54–70. pdf-logo = BMSS, p. 300–318.

Poetinio pasaulio kūrimas. [Paparonis,] Pasakų atošvaistos: tautinis epas, Kaunas, 1993, p. 133–150.

Neaprėpiamas mitų pasaulis [pokalbis su Norbertu Vėliumi]. Šiaurės Atėnai, 1993-01-08, Nr. 1 (146), p. 3–4.

Palytėjusi šimtmečius [N. Vėliaus pokalbis su M. Gimbutiene apie etninę kultūrą]. Europos lietuvis, 1993-07-08, p. 3.

Religia i mitologia dawnych Litwinów. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, Warszawa, 1993, Nr. 3–4, s. 123–132.

Sztuka profesjonalna a mitologia. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, Warszawa, 1993, Nr. 3–4, s. 134–136.

1992

Profesionalus menas ir mitologija: laiko samprata K. Donelaičio poemoje „Metai“, P. Repšio freskose „Metų laikai“ ir H. Šablevičiaus filme „Imu Jūsų duoną“. Tautosakos darbai, 1992, t. 1 (8), p. 174–180. ~ Kultūros barai, 1990, Nr. 2, p. 36–39.

Teodoras Narbutas – lietuvių mitologijos tyrinėtojas. [T. Narbutas,] Lietuvių tautos istorija, t. 1, Vilnius: Mintis, 1992, p. 18–46. = BMSS, p. 329–352.

Iš etnografinių ir folklorinių ansamblių istorijos. Liaudies kūryba, 1992, t. 3, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, p. 117–127.

1991

Etninės kultūros prioritetas Lietuvos kultūros strategijoje. Lietuvos kultūros kongresas, Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, 1991, p. 24–27.

bendraautorius: Donatas Sauka / Lietuvos kultūros koncepcijos metmenys: Etninės kultūros vieta tautinėje kultūroje. Lietuvos kultūros kongresas, Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, 1991, p. 506–509.

bendraautorius: Vytautas Kubilius / Lietuvos kultūros būklė: Humanitariniai mokslai. Lietuvos kultūros kongresas, Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, 1991, p. 622–625.

Etninė kultūra atvira pasauliui [pokalbis su N. Vėliumi]. Lietuvos aidas, 1991-10-27, p. 9.

Nevelėtos drobės prie etnologų pokalbio stalo [N. Vėliaus ir kitų pasisakymai]. Vakarinės naujienos, 1991-07-03.

Paremiologijos baruose [apie Kazį Grigą]. Mokslas ir gyvenimas, 1991, Nr. 1, p. 86–89.

1990

Lietuvių liaudies pasakos „Vilko dainavimas“ (AT 163) ištakos. Lituanistica, 1990, Nr. 3, p. 95–106. = BMSS, p. 448–464.

Lietuvių mitologijos rekonstrukcija. Mokslas ir gyvenimas, 1990, Nr. 11, p. 13–15; Nr. 12, p. 18–19, 22.

Aktuali studija [rec.: S. Skrodenis. Baltai ir jų šiaurės kaimynai: lietuvių–estų–suomių senieji kultūriniai–folkloriniai ryšiai. Vilnius: Vaga, 1989]. Literatūra ir menas, 1990-12-08, p. 6.

Etninės kultūros prioritetas. Liaudies kultūra, 1990, Nr. 5–6, p. 2–3.

Išsaugokime tai, ką protėviai sukūrė [apie etninę kultūra]. Literatūra ir menas, 1990-06-02, p. 3.

Į pasaulį – su savo tauta [dėl etninės kultūros dėstymo aukštosiose mokyklose]. Mokslo Lietuva, 1990 liepa.

bendraautoriai: A. Vyšniauskienė, S. Butautas, I. Seliukaitė, G. Kadžytė, J. Trinkūnas, R. Apanavičius, Z. Kelmickaitė / Etninės kultūros būklė. Lietuvos kultūros būklė: memorandumo medžiaga, Vilnius, p. 28–37.

Namai kaip pasaulis [pokalbis su N. Vėliumi]. Šeima, 1990, Nr. 4, p. 1–2.

Televizija ir kultūra [N. Vėliaus ir kitų pasisakymai]. Kalba Vilnius, 1990-09-21, p. 1, 2.

Ieskats seno baltu mitoloģijā. Grāmata, Rīga, 1990, Nr. 3, p. 21–23. = žr. aukščiau: Žvilgsnis į senąją baltų mitologiją [1990 m. pokalbis su Jolanta Treile]. Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6 (153), p. 6367. [iš latvių kalbos vertė Dainius Razauskas]

1989

Tautosakinis personažas ir jo prototipas. Gervėčiai, Vilnius: Mintis, 1989, p. 346–356. pdf-logo = BMSS, p. 392–401.

Etninė kultūra ir tauta. Kultūros barai, 1989, Nr. 6, p. 7–10. pdf-logo

Mitologinė švenčių semantika. Petro Repšio piešiniai. Krantai, 1989, Nr. 2, p. 8–14.

Senovės lietuvių religija ir mitologija. Jaunimo gretos, 1989, Nr. 2, p. 36–37.

Sugrįžkim išminties pas savo dievus [pokalbis su N. Vėliumi apie mitologiją]. Tiesa, 1989-08-31.

Taip Laimė lėmė [pokalbis su N. Vėliumi apie senuosius tikėjimus, mitus, tautinę savimonę]. Moksleivis, 1989, Nr. 1, p. 22–23.

Tautinė kultūra – samprata ir problemos [N. Vėliaus ir kitų pasisakymai; tęsinys]. Liaudies kultūra, 1989 liepa–rugpjūtis, p. 1–4.

Tautinė kultūra – samprata ir problemos [N. Vėliaus ir kitų pasisakymai]. Liaudies kultūra, 1989 gegužė–birželis, p. 8–10.

1988

Kaip baltai laidojo mirusiuosius [rašytinių šaltinių duomenimis]. Kultūros barai, 1988, Nr. 1, p. 56–59.

Sovijas; Ugnies kultas; Ukapirmas, Okopirmas; Undinė; Ūsinis; Vaidilos, vaidilučiai; Vaidilutės; Vaižgantas; Vėjopatis; Vėlė; Velnias; Vilktakis; Zalanskas Petras; Žemyna. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 4, Vilnius, 1988, p. 73, 366, 376, 387, 411, 430, 477, 480–481, 526, 610, 667, 680.

Tautinė kultūra ir mokslas: ką turime, kas darytina? Tiesa, 1988-11-13.

Tautosaka mokykloje. Tarybinė mokykla, 1988, Nr. 10, p. 28–29.

1987

Artimas ir tolimas pasaulis. Sužeistas vėjas: lietuvių liaudies mitologinės sakmės, sudarė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1987, p. 5.

Medeina; Medžių kultas; Miškinis, girinis; Mitologija; Patrimpas; Patulas; Pergubris; Perkūnas; Pikulas; Pilvytis; Puškaitis; Ragana; Sakmė; Saulės dukrytės. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius, 1987, p. 32, 40–41, 108, 115–116, 327, 349, 353, 375–376, 381, 476–477, 491, 612–613, 632.

1986

Senovės lietuvių religija ir mitologija. Krikščionybė ir jos socialinis vaidmuo Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1986, p. 9–42. pdf-logo 

Etiologinių sakmių sandara, grožis ir patrauklumas. Kaip atsirado žemė: lietuvių etiologinės sakmės, sudarė ir parengė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1986, p. 5–13.

Rožės Sabaliauskienės pasakojamoji tautosaka. Atbėga elnias devyniaragis: Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė, sudarė ir parengė P. Jokimaitienė, N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1986, p. 29–47.

Jumis; Jūratė ir Kastytis; Kaukai; Krivis, krivių krivaitis; Kurka; Lada; Laimės; Laukpatis; Lauksargis; Laumės; Legenda; Lietuvių mitologija ir religija; Lizdeika. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 2, Vilnius, 1986, p. 140, 152, 240–241, 405, 445, 464, 467, 491, 492, 500, 555–556, 640.

Tautosakininkai Biržų krašte. Pergalė, 1986, Nr. 10, p. 183–184.

1985

M. Slančiausko bendradarbiai ir jų surinkta pasakojamoji tautosaka. Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos, surinko M. Slančiausko bendradarbiai, Vilnius: Vaga, 1975, p. 7–34.

Aitvaras; Auseklis; Aušantas; Autrimpas; Bangpūtys; Bardaitis; Barzdukai; Burtininkai; Ceruoklis; Čepukienė Anelė; Čiornaja Padina; Dalia; Deivė; Dievaičiai; Dievas; Dievo sūneliai; Dimstipatis; Gabija; Gabjauja; Giltinė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1, Vilnius, 1985, p. 22, 140, 142, 149, 201, 209, 217, 311, 321, 348, 355, 378, 405, 427–428, 431, 558, 559, 615.

Velnias lietuvių tautosakoje ir mitologijoje. Mokslas ir gyvenimas, 1985, Nr. 10, p. 26–27.

1984

Vaižgantas; Vėlė; Velnias; Žynys; Žvorūna[s]. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 13, Vilnius, 1984, p. 11, 135, 140, 533, 565.

Ugnies kultas; Undinė; Užkalbėjimas; Vaidila; Vaidilutė. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 12, Vilnius, 1984, p. 508, 545, 600, 621–622.

Из глубины веков. Литва литературная, 1984, № 3, c. 131–135.

1983

Pasakos „Eglė žalčių karalienė“ mitiškumas. Būtis ir laikas: filosofijos istorijos baruose, Vilnius: Mintis, 1983, p. 53–72. = BMSS, p. 436–447. = Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 184–198.

Petras Zalanskas pasakotojas. Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė, sudarė ir parengė D. Krištopaitė, N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1983, p. 49–62. = 2-asis papild. leid., Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008, p. 67–80.

Saulės kultas. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10, Vilnius, 1983, p. 52.

Panoraminis žvilgsnis į tautosaką [rec.: D. Sauka. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982]. Literatūra ir menas, 1983-03-19, p. 5.

Prasmingas gyvenimas [apie mokytoją ir kraštotyrininką Juozą Šliavą]. Auksinė varpa, Pakruojis, 1983-06-21.

1982

Lietuvių liaudies pasakos „Apakintas milžinas“ (AT 1137) ištakos. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1982, t. 4, p. 122–130.

Ragana. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 9, Vilnius, 1982, p. 309.

Lietuvių liaudies pasakos vokiškai [rec.: Litauische Volksmärchen. Düsseldorf-Köln: Diederichs, 1981]. Pergalė, 1982, Nr. 11, p. 179.

Растения вяльняса в литовском фольклоре. Балто-славянские исследования 1981 [= t. 5], Москва: Наука, 1982, c. 121–130. pdf-logo

1981

Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvo „Velnio arkliai – kunigai ir ponai“ kilmės problema. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1981, t. 2, p. 139–149.

Perkūnas; Pikulas; Poklius. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 8, Vilnius, 1981, p. 562, 621.

Lizdeika; Lokis; Magija; Manhartas Vilhelmas; Medeinė; Medžių kultas; Mėnulio kultas; Miškinis, girinis; Mitologija. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 7, Vilnius, 1981, p. 83, 102, 157, 226, 352, 368, 409, 532, 542.

Tautosaka. Lietuvos TSR nacionalinis parkas, Vilnius, 1981, p. 102–108.

Velnio banda: ‘Стадо вяльняса’. Балто-славянские исследования 1980 [= t. 4], Москва: Наука, 1981, c. 260–269. pdf-logo

1980

Trys baltų mitologijos atmainos. Laikas ir idėjos: filosofijos istorijos baruose, Vilnius: Mintis, 1980, p. 107–134. pdf-logo

Tautosakos ekspedicijos. Kalbos kultūra, 1980, Nr. 39, p. 86–90.

Krivis; Krivių krivaitis; Kuršis; Laimės; Laukpatis; Lauksargis; Laumės; Lasickis Jonas. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 6, Vilnius, 1980, p. 192, 279, 325, 365, 391.

О структуре литовских этиологических сказаний. Балтославянские этноязыковые контакты, Москва: Наука, 1980, c. 271–280. pdf-logo

1979

Lietuvių pasakų senelio dievo kilmės problema. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1979, t. 3, p. 87–99. = BMSS, p. 465–480.

Mitologinių sakmių pasaulis. Laumių dovanos: lietuvių mitologinės sakmės, paruošė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1979, p. 5–12.

Laidotuvių vainikų užrašai. Civilinės apeigos, Vilnius: Mintis, 1979, p. 162–181, 308.

Kaukas, pūkis, vyrukas. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 5, Vilnius, 1979, p. 378.

1978

Giltinė. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 4, Vilnius, 1978, p. 90.

Dievaitis; Dimstipatis; Dovydaitis Jurgis; Fetišizmas; Gabija; Gabjauja. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 3, Vilnius, 1978, p. 76, 92, 149, 468, 571.

1977

Laidotuvių vainikų užrašai – naujo lietuvių tautosakos žanro svarbiausieji bruožai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1977, t. 2, p. 137–148.

Bangpūtys; Burtai; Burtininkas; Čiornaja Padina; Dalia; Deivė. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 2, Vilnius, 1977, p. 8, 236–237, 336, 505, 536, 614.

1976

Aitvaras; Animizmas; Antropomorfizmas; Aušrinė. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius, 1976, p. 95, 236, 269, 493.

Gyvųjų kalba mirusiems. Buitis, 1976, Nr. 11, p. 17.

A. Jonynas. Lietuvių folkloras M. Strijkovskio „Kronikoje“ [apžvalga]. Demos, 1976, Nr. 4, p. 253.

1975

M. Slančiausko užrašyta pasakojamoji tautosaka. Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai, surinko M. Slančiauskas, parengė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1975, p. 7–20.

Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов, Москва: Наука, 1974 [recenzija]. Baltistica, 1975, t. 11 (2), p. 219–222. pdf-logo

B. Kerbelytė. Lietuvių liaudies padavimų katalogas [recenzija]. Cоветская этнография, 1975, № 3, c. 176–177.

Paukščių karalienė [apsakymas]. Genys, 1975, Nr. 3, p. 8–9.

1974

V. Krėvės „Aitvaras“ ir jo tautosakinė tradicija. Liaudies kūryba, 1974, t. 2, p. 103–117. = BMSS, p. 423–435.

Matas Slančiauskas ir jo pasakos. Šiaurės Lietuvos pasakos, surinko M. Slančiauskas, parengė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1974, p. 9–36.

1973

Dainininkė Anelė Čepukienė. Oi tu kregždele: Anelės Čepukienės tautosakos ir kūrybos rinktinė, parengė N. Vėlius, Vilnius: Vaga, 1973, p. 268–302.

1972

Modernus pasakotojas [Feliksas Šalkauskas iš Klišabalės k.]. Kernavė, Vilnius: Vaga, 1972, p. 361–371.

Daina, tildanti ilgesį [apie liaudies dainininkę V. Šlepikienę]. Literatūra ir menas, 1972-01-22, p. 11.

1971

Etiudas apie Šaukšteliškių pasakorių Balį Ilgevičių. Dubingiai, Vilnius: Vaga, 1971, p. 285–296. = BMSS, p. 384–391.

Eglė pakirstomis šakomis [apie LKLI bibliotekininką Praną Razmuką]. Literatūra ir menas, 1971-06-16, p. 13.

Pažintis su Gruzijos kraštotyra. Literatūra ir menas, 1971-05-15, p. 15.

bendraautorius: Kazys Grigas / Kad žiburėlis būtų dar šviesesnis [apie P. Mataičio folklorinį ansamblį]. Literatūra ir menas, 1971-01-23, p. 13.

Garbingų tradicijų tęsėjai [apie tautosakos rinkėjus valstiečius]. Valstiečių laikraštis, 1971-01-23, p. 13.

bendraautorė: Pranė Jokimaitienė / Kurtuvėnų dainos ir išdaigos. Kultūros barai, 1971, Nr. 9, p. 35–37.

Surastas šaltinis atgaivina [apie tautosakos rinkėją Juozą Aidulį]. Kultūros barai, 1971, Nr. 8, p. 42–45.

Rinkinyje – Žeimelio sakmės. Tarybinis mokytojas, 1971-06-30, p. 4.

Saulėtekio krašte [apie ekspediciją Gervėčiuose]. Švyturys, 1971, Nr. 23, p. 16–17.

1970

Čiornos Padinos lietuvių papročiai. Kraštotyra, 1970, p. 230–238.

Burtininko nelaisvėje [apie dail. Vytauto Ciplijausko kūrybą]. Nemunas, 1970, Nr. 2, p. 10–11.

Dusetų apylinkės mitologinės sakmės: senolių lobiai nesuskaičiuoti [apie Dusetų K. Būgos vid. m-los mokinių paruoštą mitologinių sakmių rinkinį „Dusetų apylinkės vaiduokliai“]. Tarybinis mokytojas, 1970-07-31, p. 4.

Visa Lietuva [apie tautosakos pateikėjus]. Jaunimo gretos, 1970, Nr. 12, p. 9.

Ekspedicija Gervėčiuose. Literatūra ir menas, 1970-06-27, p. 4.

1969

Pasakotojas Liudvikas Dubaka. Gaidės ir Rimšės apylinkės, Vilnius: Vaga, 1969, p. 218–232. = BMSS, p. 371–383.

Ekspedicija Kernavėje. Literatūra ir menas, 1969-08-23, p. 9.

Gaudžiantis Dubingių varpas. Švyturys, 1969, Nr. 8, p. 16–17.

Neužmirštamos akimirkos: ištraukos iš Dieveniškių ekspedicijos dienoraščio. Kraštotyra, 1969, p. 314–319.

Tautosakos baruose [rec.: Literatūra ir kalba, t. 9, 1968]. Tiesa, 1969-11-15, p. 3.

1968

Senųjų tikėjimų liekanos. Dieveniškės, Vilnius: Vaga, 1968, p. 279–288. = BMSS, p. 364–370.

Prie seno malūno [apie Kivylių etnografinį ansamblį]. Kultūros barai, 1968, Nr. 2, p. 56–59.

1967

Laumės lietuvių liaudies sakmėse ir tikėjimuose. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1967, t. 3, p. 123–151.

Laimės vaizdinys lietuvių tautosakoje. Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje: mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1967, p. 578–583.

Lygumų dainininkė [apie Oną Bluzmienę]. Kultūros barai, 1967, Nr. 8, p. 60–61.

Ekspedicija, skirta Vincui Krėvei [apie Vilniaus kraštotyrininkų ekspediciją Merkinėje]. Literatūra ir menas, 1965-10-21, p. 5.

Prie Girgždūtės kaimo [apie kraštotyros ekspediciją Telšių r., Gardiškės apyl.]. Kraštotyra, 1967, p. 179. [be parašo]

1966

Daina ir gyvenimas. Ignalinos kraštas, Vilnius: Vaga, 1966, p. 179–185.

Padavimai ir sakmės. Ignalinos kraštas, Vilnius: Vaga, 1966, p. 200–211.

Ant aukštųjų dzūkų kalnelių [apie kaimo kapinių kryžių apsaugą]. Kultūros barai, 1966, Nr. 11, p. 63.

Rūmai Antakalnyje [apie Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus veiklą]. Kultūros barai, 1966, Nr. 8, p. 60–62.

Nenuorama žemaitis [apie Vacį Milių]. Kultūros barai, 1966, Nr. 5, p. 46–48.

1965

Čiornos Padinos lietuvių tautosaka. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1965, t. 2, p. 291–302.

Mokslininkai Dieveniškių apylinkėse [apie kompleksinę kraštotyros ekspediciją]. Literatūra ir menas, 1965-08-28, p. 6.

Pasakų knyga [rec.: Nė velnio nebijau: lietuvių liaudies pasakos. Sudarė A. Liobytė, Vilnius: Vaga, 1964]. Literatūra ir menas, 1965-08-07, p. 6.

1964

Tautosakos pateikėjai. Zervynos: kraštotyros bruožai, Vilnius: Lietuvos TSR kraštotyros draugija, 1964, p. 140–146.

Pastabos apie sakmes. Zervynos: kraštotyros bruožai, Vilnius: Lietuvos TSR kraštotyros draugija, 1964, p. 158–163.

Lietuvių liaudies dainininkė [Laukuvos apyl., Gulbių k. dainininkė Juzefa Jakienė]. Kraštotyra, Vilnius, 1964, p. 99–103.

Ne bet kokia aš mergelė buvau [apie liaudies dainininkę Anelę Čepukienę]. Literatūra ir menas, 1964-06-27, p. 7.

Pėdos per Medvėgalį. Literatūra ir menas, 1964-02-08, p. 1, 7.

1963

bendraautorius: Vacys Milius / Ekspedicija Zervynose. Literatūra ir menas, 1963-08-17.

bendraautorius: Aloyzas Vidugiris / Pas Saratovo srities lietuvius [apie ekspediciją tenykščių lietuvių kalbai, tautosakai, buičiai tirti]. Tiesa, 1963-08-08, p. 2.

bendraautorius: Aloyzas Vidugiris / Sukilėlių ainiai [apie Saratovo srityje gyvenančius 1863 m. sukilimo Lietuvoje tremtinių palikuonis]. Pergalė, Nr. 12, p. 119–123.

* * *

Kìta (garsas ir vaizdas)

2002-01-01 Norbertas Vėlius. Čia ir ten. Dokumentinis filmas (scenarijaus autoriai: Gintaras Beresnevičius ir Algirdas Tarvydas; režisierius ir operatorius: Algirdas Tarvydas; komentuoja Gintaras Beresnevičius; kompozitorius: Juozas Širvinskas)

1996-01-01 Čiulba ulba sakalas (Petro Zalansko atminimui). LRT laida  

1976-05-17 Pensilvanijos lietuvių tautosaka (laidoje panaudoti Amerikos lietuvės, antropologės, etnografės E. Bradūnaitės-Aglinskienės “Lithuania photo archives” studijoje kurto filmo fragmentai. Dalyvauja Norbertas Vėlius ir filmo autorė). LRT laida  

[Į viršų]

* * *

Remtasi Norbeto Vėliaus darbų bibliografija [1963–1998; sudarė Vacys Milius ir Rita Repšienė] iš: Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1999, p. 414–446.